Chat Zalo
0932091562"
Home / Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

BÀI THU HOẠCHHọ và tên:…………………………………………………………………Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………. !”#$%&'(()*$+,-./* 0*#”#.12#345%6)*7+89:!”#0*#;I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT$%&'(()*$+<*.*=”#0> ?@ %A B/##5 ”#*C D*E>*./* 79= 6F)*7& +2:8,8G*#85&04/>H7.-$%&'(()*$+1- Chủ đề Đại hội XII 3!5;Tăng cường xây dựng Đảngtrong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân …

Xem thêm »
error: Content is protected !!