Chat Zalo
0932091562"
Home / Tag Archives: Bản tin môi trường

Tag Archives: Bản tin môi trường

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 3_2015

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 3_2015

Mục lục 1. Khái niệm và phân loại các loại hình Tội phạm môi trường  2. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân 2.1 Tội phạm hóa đối với hành vi của phép nhân 2.2 Pháp nhân với tội phạm xâm hại môi trường 3. Cấu thành tội phạm …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 2_2015

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 2_2015

Mục lục 1. An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông 1.1 An ninh nguồn nước : 7 thách thức nổi bật 2. Quản lý nguồn nước Mê Công nhìn từ khía cạnh chia sẽ lợi ích và hợp tác cùng phát triển 2.1 Chia sẽ lợi ích …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 1_2015

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 1_2015

Mục lục 1. Ứng xử với môi trường : Những vận động mới cho công lý và môi trường 2. Quyền môi trường và sự tham gia của người dân trong thực hiện quyền môi trường 2.1 Quyền môi trường và quy định của pháp luật Việt Nam 2.2 Sự …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 4_2014

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 4_2014

Mục lục 1. Hiện trạng và viễn cảnh bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 2. Nhìn lại 20 năm bảo tồn đa dạng sinh học 2.1 Một số thành tựu chính bảo tồn đa dạng SH 2.1.1 Phát triển hệ thống khung luật pháp và chính sách quốc …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 3_2014

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 3_2014

Mục lục 1. Tăng cường cải thiện quản trị ngành lâm nghiệp  2. Luật bảo vệ và phát triển rừng: Cần sửa gì, đổi gì ? 3. Hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp: Nặng trên nhẹ dưới 4. Quản lý lâm nghiệp nhìn từ quy hoạch và …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 2_2014

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 2_2014

Mục lục 1. Nghành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập 2. Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ khai thác tài nguyên 3. Qũy tài nguyên và một số gợi ý cho Việt Nam 3.1 Đa …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 1_2014

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 1_2013

Mục lục 1. Thiếu vắng sự tham gia của người dân vào quản lý và giám sát về môi trường 1.1 Bất ổn môi trường do những khoảng trống trong luật 1.2 Áp dụng hệ thống quản trị tốt để bảo vệ môi trường 2. Đánh giá môi trường trong …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 4_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 12_2013

Mục lục 1. Hoàn thiện pháp luật về ĐTM, ĐMC của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Trung Quốc 1.1 Quy định về chuyên môn và trách nhiệm của người lập báo cáo đánh giá 1.2 Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng và công khai thông tin 1.3 …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 3_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 11_2013

Mục lục 1. Cần tiếp tục rà sát Các dự án thủy điện 1.1 Thủy điện Don Sahong tác động nghiêm trọng đến ngành thủy sản khu vực 2. Quản trị tài nguyên rừng 2.1 Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 2.2 Hướng dẫn thực hiện …

Xem thêm »

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 2_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013

Mục lục 1. Bất cập chính sách và thực tiễn ĐTM ở Việt Nam 1.1 ĐTM chưa thực hiện tốt chức năng dự báo 1.2 Chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân 1.3 Chất lượng của báo cáo ĐTM còn nhiều hạn chế …

Xem thêm »
error: Content is protected !!