Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Quản trị kinh doanh / Nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc

Nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc

Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên tài liệu Nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé.

Ngoài ra các bạn có thể DOWNLOAD tài liệu tiểu luận, chuyên đề, khóa luận báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/quan-tri-kinh-doanh/

Kết quả hình ảnh cho nguyen tac tra luong

Sau đây xin trích dẫn một phần mở đầu Nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có một
thị trường lao động lành mạnh. Để phát triển thị trường lao động các nhà
nghiên cứu đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau như: giải pháp phát triển
cung lao động, giải pháp phát triển cầu lao động, giải pháp tiền lương. Chúng
tôi cho rằng hiện nay giải pháp về chính sách tiền lương là quan trọng hơn cả.
Thật vậy, cần phải có một chính sách tiền lương thực sự phản ánh được
những yêu cầu, nội dung, tác dụng của các quy luật kinh tế vận hành thị trường lao
động mới hy vọng có được một thị trường lao động phát triển. Sự thay đổi của
chính sách tiền lương theo hướng trên sẽ là khâu đột phá, kéo toàn bộ lực lượng
lao động ở nước ta ra khỏi tình trạng níu kéo kìm hãm bởi tàn dư của cơ chế tập
trung bao cấp, mà nó đã dẫn tới cản trở sự phát triển mạnh mẽ của thị trường lao
động ở VN nói chung và TP.HCM nói riêng. Theo hướng nghiên cứu này cũng có
nhiều ý kiến khác nhau. Trên tinh thần tiếp thu một cách có phê phán, bài viết này
tập trung vào hai vấn đề sau: thứ nhất là khái lược các quan điểm về chính sách
tiền lương đối với sự phát triển thị trường lao động; hai là giải pháp phát triển thị
trường lao động trên cơ sở hoàn thiện chính sách tiền lương ở VN hiện nay.
1. Quan điểm về hoàn thiện chính sách tiền lương
Mặc dù chính sách tiền lương của Nhà nước tác động chủ yếu tới khu vực
kinh tế nhà nước, tới các công nhân viên chức trong hệ thống hành chính sự
nghiệp, tới những người trong biên chế nhà nước, nhưng trong nền kinh tế đa
thành phần ở VN hiện nay, thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, vai
trò định hướng cho nền kinh tế, cho sự vận động và phát triển của xã hội ta, bởi
vậy chính sách tiền lương của nhà nước sẽ có ảnh hưởng sâu rộng, có tác dụng
hướng dẫn đối với tất cả các thành phần kinh tế khác.
Cho tới nay có không ít tác giả đã đưa ra những kiến nghị về chính sách
tiền lương. Những kiến nghị đó có yêu cầu chủ yếu là tiền lương phải được tiền tệ
hoá một cách triệt để, mức tiền lương phải tính đến khả năng cho phép của nền
kinh tế, nhưng phải đảm bảo mức sống của người lao động, phù hợp với yêu cầu
và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Tiền lương phải trở thành bộ phận thu nhập
chủ yếu của người lao động. Tiền lương phải phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp…
Hầu hết các tác giả đều cho rằng chính sách tiền lương đúng đắn nhất là
phải gắn với chất lượng công việc thì mới có tác dụng khuyến khích phát triển thị
trường lao động.
Với ý tưởng chung như vậy các tác giả đưa ra kiến nghị cụ thể về chính
sách tiền lương của mình. Ví dụ, tác giả Vũ Công Chính khi nghiên cứu đề tài “cơ
sở khoa học và thực tiễn hình thành giá cả lao động ở nước ta” năm 2000 đã kiến
nghị phải tạo ra khoảng cách chênh lệch thực sự giữa tiền lương của người quản lý
với lao động chuyên môn bình thường nói chung. Lương của cán bộ quản lý phải
tách bạch ra hai phần: phần tiền lương cơ bản tính theo chuyên môn nghiệp vụ cơ
bản, phần tiền lương phụ cấp chức vụ bao gồm phụ cấp quản lý. Chúng tôi cho
rằng nếu chính sách tiền lương thực hiện theo hướng kiến nghị này sẽ không xoá
bỏ mà còn thúc đẩy thêm tình trạng chạy đua bằng cấp để dành mức lương cơ bản
cao, tranh dành chức vụ vị trí công tác để có phụ cấp chức vụ cao, khó có thể gắn
tiền lương với chất lượng công việc.
Trong cuốn Thị trường lao động TP.HCM trong quá trình chuyển đổi nền
kinh tế của PGS.TS. Nguyễn Thị Cành, tác giả cuốn sách chỉ rõ hệ thống thang
bảng lương hiện nay ở khu vực nhà nước chỉ mới phản ánh hao phí lao động thể
lực về thời gian lao động, lượng sức lực hao phí và yếu tố thâm niên. Tác giả cuốn
sách nhận định hệ thống này là dùng để xếp lương chứ chưa phải để trả công lao
động, điều này là rất rõ rệt đối với lao động chất xám. Để thay đổi tình trạng bất
cập này tác giả cuốn sách kiến nghị tại khu vực kinh tế nhà nước cần pháp lý hoá
các phần thu nhập khác ngoài lương theo hướng cho phép doanh nghiệp được
quyền dùng toàn bộ 35% lợi nhuận sau thuế để trả lương, trả thưởng mà không bị
khống chế theo Nghị định 59/CP do chính phủ ban hành ngày 3.10.1996 mà nên
áp dụng cơ chế tự chủ trong trả công, trong đó tất cả các loại lao động, kể cả giám
đốc đều phải thực hiện theo cơ chế lao động làm thuê có ký hợp đồng lao động.
Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, tác giả Nguyễn Thị Cành kiến nghị cho
phép người lãnh đạo được toàn quyền tuyển dụng và sa thải lao động dư thừa,
hoặc chuyển số người lao động dư thừa sang chế độ làm việc trả công theo giờ mà
vẫn giữ quỹ tiền lương như cũ. Tác giả cuốn sách cho rằng giải pháp cơ bản cốt lõi
để giữ được người tài giỏi làm việc trong khu vực quản lý nhà nước là phải trả
công cho họ ít ra là tương đương với mức giá tiền công trung bình cùng loại trên
thị trường lao động.
2. Giải pháp phát triển thị trường lao động
Sau khi tham khảo những kiến nghị của một số nhà nghiên cứu về thị
trường lao động nước ta, chúng tôi nhận thấy hầu hết các nhà nghiên cứu dừng lại
ở mô tả, phê phán hệ thống thang, bảng lương trong chính sách tiền lương của
nước ta thời gian qua, các kiến nghị tập trung vào thay đổi mức lương tối thiểu
theo xu hướng ngày càng tăng mức lương danh nghĩa và đòi hỏi tăng hệ số lương.
Những kiến nghị này chưa làm rõ được tiền lương, tiền công là kết quả sự vận
động của hàng loạt các quy luật kinh tế tác động lên thị trường lao động, do vậy
chính sách tiền lương phải phản ánh rõ nét yêu cầu, nội dung của các quy luật đó.
Bởi vậy chúng tôi xin nêu kiến nghị của mình về chính sách tiền lương trong thời
kỳ đổi mới ở VN như sau:
Trước tiên về quan điểm, chúng ta cần thống nhất rằng mong muốn làm
giàu bằng con đường chân chính là khách quan, mong muốn đó phù hợp với quy
luật vận động và phát triển của xã hội loài người. Làm giàu bằng con đường chân
chính có nghĩa là con người sử dụng các nguồn lực của mình để làm giàu một cách
hợp pháp, mà lao động là một trong số những nguồn lực quí giá nhất của mỗi con
người. Bởi vậy, bất kỳ ai, làm bất cứ việc gì, ở bất cứ cương vị nào, khu vực nào
làm giàu bằng khả năng lao động chân chính của mình đều được xã hội thừa nhận,
tôn vinh, ủng hộ. Điều này cho thấy không chỉ những người làm việc trong lĩnh
vực sản xuất, kinh doanh mà cả những người làm việc trong lĩnh vực hành chính,
sự nghiệp, không chỉ những người làm việc trong lĩnh vực quản lý gián tiếp mà cả
những người làm việc trực tiếp, không chỉ những người làm việc trong thành phần
kinh tế tư nhân mà cả những người làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước
đều có thể làm giàu bằng lao động của mình một cách chính đáng.
Để điều này có thể thực hiện được, chính sách tiền lương của chúng ta phải
được xây dựng trên cơ sở tiền lương gắn với hiệu quả công việc. Hiệu quả công
việc là thước đo chính xác nhất giá trị lao động. Giá trị của một lao động cao thể
hiện ở chỗ ngưởi lao động đó có thể hoàn thành một công việc xác định với hiệu
quả cao, lao động có giá trị thấp thì người lao động đó chỉ có thể hoàn thành công
việc xác định với hiệu quả khiêm tốn mà thôi. Chỉ như thế, tiền lương, tiền công
mới thực sự là giá cả, là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị lao động, mới gắn chặt
với hiệu quả và phản ánh được hiệu quả của công việc. Do đó những người lao
động mà lao động của họ có giá trị cao mới thực sự có khả năng được trả công cao
và giàu có được nhờ lao động chân chính của mình.
Về nguyên tắc: thực hiện tiền lương gắn với hiệu quả công việc cần dựa
trên việc định giá cho một công việc cụ thể dưới hình thức khoán sản phẩm hoặc
khoán công việc. Người đứng ra nhận thực hiện công việc phải ký hợp đồng cam
kết về trách nhiệm của họ đối với công việc được giao, trách nhiệm này luôn gắn
với những điều kiện vật chất, nếu một trong các bên không hoàn thành hợp đồng
sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại. Theo nguyên tắc này, nếu giá trị lao động của
ngươì nhận công việc là phù hợp với công việc họ sẽ hoàn thành tốt công việc đó
và nhận được lượng tiền công tương xứng với giá trị lao động mà họ đã bỏ ra. Nếu
giá trị lao động của họ càng cao họ sẽ hoàn thành tốt một đơn vị công việc với chí
phí càng thấp, thời gian càng ít, do vậy trong một khoảng thời gian xác định họ sẽ
hoàn thành được nhiều đơn vị công việc hơn và họ sẽ thu được tiền công cao hơn.

Trên đây là tài liệu miễn phí Nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc hi vọng đã chia sẽ tới các bạn sinh viên một tài liệu bổ ích.

DOWNLOAD

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About duy

Check Also

Tài liệu Những quy tắc trong quản lý

Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu Những quy tắc trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright