Chat Zalo
0932091562"
Home / Tuyển dụng công chức / Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

BÀI THU HOẠCHHọ và tên:…………………………………………………………………Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………. !”#$%&'(()*$+,-./* 0*#”#.12#345%6)*7+89:!”#0*#;I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT$%&'(()*$+<*.*=”#0> ?@ %A B/##5 ”#*C D*E>*./* 79= 6F)*7& +2:8,8G*#85&04/>H7.-$%&'(()*$+1- Chủ đề Đại hội XII 3!5;Tăng cường xây dựng Đảngtrong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủnghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổquốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơbản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.-4)9$%&'((9#C=/> E54ITăng cường xây dựngĐảng trong sạch, vững mạnh”*“Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xãhội chủ nghĩaJK67*“Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”6Ibảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”*-)9$%&2- Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới$%&'((H”#;:1H/ ”#*LH> E>*<%những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử .2-M38,N)O*3<&7+-H”#43<&)O*$PMQR9#E95> 6% nhiều hạn chế, yếu kémS+.#+”# @D/*E>./*79=G->$%&
‘15%H> $%&'((TH”#N# RH”#% #/$%&'((.?.*7*5#”#*.;UV:=N#C%-99 9+”#*./>*DH>./%A.-=>KUV:=N#CW!M54H>)*$+5?@ 0%-KULV:=N#CW!-M52)O*3<&)*>*5phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triểncủa lịch sử:15%LH> =N#Q% $%&.?.*7G->7.?.*)*$%&.> 7$%&'((.?.*9#C=/> X757694”#*,8&Y”#4<E%I+X5Z”#4*Y,8&52.2J3- Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳmới.-$%&'(()*$+2#.[;MF>R\+./E>-, P7&]9Z.!  C* 3<& ”#4R * 4-% .-C./Y3<&5.#8K38,N$+5^4K38,NC* -M59+SKM”#4R *5.# M3#2$/>H75;_$%&'((T3!./5.#8+./3<&5.#8KT38,NC*59+S+38,N-M59+S4- Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nềnkinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa5&).]5> ”#*. 2#.*$%&'()*$+.-M*>SD`%”#.1^->C#”#+./9#.&>9#08# ?../9#
08# 8*-E5.a06%.*.2]0a8*-0#E5*-& 6,D7&-*Y H>0%- 8*-E5#P85N #50-0)&&”#4./*79=U>>D2#./79=L)*b2”#4V$H>1.a#/%)#,N*-3#E`#4S#0*./PM,N*+-4S# 3#E`#!.M.->$&5N”#*.EQ59#/H>1.a5`%26# 6,D-* H> 0%-4E69!.M!>3<&)O*_:*59S) P7&^-”#5#)*!.M PM7+-+!>3<&)O*B>*-%./)*E>:>C*.R!> 38,N-/ %-.M%.*71W 7%5%K0c,DD Z0#P5N)*:>/!>9#9 ?`0+3#E,-*7+-.MKN7& 7d3<&.-7> Z0./e#*.R5))*8,8.-./Y3<&5- Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trườngVề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng caochất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoahọc, công nghệ, Đại hội XII xác định:f-,D5”#40S#DH>%A P7&#4]7+)*-,D -%-^->-../`E 5N)*Mg#/%”#.1-,D)#.*7!60*./-,5N`EM;2#*1 2#H”#4 2#P7- 0445#”#+7>-4-,D”#4,8^->4-,Da L
0#4M38,N3<&$H>7+”#+5h-,D -%- 7+-+,8) 4E E5K”#9N).3<&)*]0a-,D -%-e./&Q-7&”#+5h-,DKH>Z0 ]Z #&0c,D#”#+#P5NS#/./-,D-%-eEE#L 9-,D_:*%.1&2.-#NPhát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ,5--* N0N5”#40S# 5&5N”#*.E/./5N50+3#E% .6 8*-0#E E5 #”#+06%.*)*9K7+-.M 7+-+”#4R *M52=*H6-*>,-*Ka.&1652=*:> -* ,-*M9-*  E5*- +5>#2.-&”#4eEE# -*_:*%.1&./)*C>,iS#jGkj:KL C&045ON%.1&2.2>Về xây dựng, phát triển văn hoá, con người, Đại hội XII nhấn mạnh;gE +6S) 08#0@S”#*.X7)*- -MK+NC”#+D2#38,N9--M_:*./-, >8YYl E#SS,8& 8 ,8)-*K38,N-N0N.a9+S=@)*3<&K38,N-M_:*./-,Về quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, Đại hộiXII xác định::608#0@!.Z S”#*.)*./3<&79=”#+5h./3<&4>0N38,N 7+-H”#4’8,N NZ0B>*S3<&K+”#C#”#+m
=E93<&763?K@D7>0NE849./=*5ON B 9K7+-+0N-95Z 9”#*3<& ”#*8ZS5> 7&#.-3<& P7-,8&/#04aB*- B08# B3* @D3#>*8-#Yn-o!M/0-3c5h.).- 8##i 3#&3<&$`%+E#.*R 4&%%3<&K+/#*%*-f@XAZ0>Z03<& ./>8*-E5#&04)*8,8 7+-+/8,8aD&4]”#+)*#&H> 38,N./E>pM,89#C]&9#./-,Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khíhậu, Đại hội XII xác định:#250+”#4* #P5N”#*.)*E> +S) %-.-9K”#+5h 7+- * 0c,D 5h C#”#+79= @>D2#./Y3<& ”#4R *g?.0c,D5> 5%- 5#>g)&38,N ./*/.* 0N].1 -%6C>7HZ# R 42*-*-%.>@.#3c5h#”#+1.%5Q5D % 0%5a7<0 7<7/ 38X.9#M *&.NM04 0+3#E)*8,86- Chủ trương bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòabình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cựchội nhập quốc tế$%&'((3!;q+-=@&5 )”#9 4E -r5<H)*H”#4 7+-$+ :> 8,8 &3<&)O*5#@

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About thiendungdinh

Check Also

The Essay Writing Procedure – The Basic Steps

On your college instruction, it is extremely imperative that you make the best utilization of …

6 Bình luận

 1. free no deposit mobile casino australia

  ok

 2. em muốn lấy bài này

 3. rất hay

 4. купить мебель в фабрике мебели

  Mình thấy bài này rất hay, ko biết làm cách nào để tải bài này vậy bạn

 5. Mình thấy bài này rất hay, ko biết làm cách nào để tải bài này vậy bạn

 6. buy instagram followers

  Mình thấy bài này rất hay, ko biết làm cách nào để tải bài này vậy bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!