Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Quản trị kinh doanh / Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần thương mại và Sản Xuất TPC

Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần thương mại và Sản Xuất TPC

 

LỜI MỞ ĐẦU
2.2.1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn cầu hoá và xu thế hội nhập không còn đặt ra cho các quốc gia câu hỏi:
Hội nhập hay chấp nhận đứng ngoài lề và lụi bại. Ngày nay, câu hỏi đó đã chuyển
sang một cấp độ cao hơn: Làm thế nào để hội nhập thành công? Bởi vì, hầu như
tất cả các quốc gia đều mong muốn được hoà chung trong xu thế phát triển của thế
giới. Nhưng không phải quốc gia nào, đặc biệt là những nước đang phát triển, cũng
nhanh chóng xác định được cho mình cách thức và đường hướng hội nhập đúng
đắn. Để làm được điều này, cần nắm bắt được những yếu tố cơ bản trong xu thế
chung của thời đại, không chỉ về chính trị, kinh tế hay khoa học kỹ thuật mà còn là
vấn đề nhận thức, VH và sự phát triển trong hệ tư tưởng của toàn xã hội.
Nền kinh tế thế giới đang tiến dần lên tầm cao mới của kinh tế tri thức, ở đó
VH kinh doanh được đặc biệt coi trọng. Xu thế mới tạo nên một sân chơi mới, với
những luật lệ mới và những thành viên có thể đáp ứng được luật chơi. Đó sẽ là
những doanh nghiệp đã xây dựng được văn hóa đủ mạnh, để hoà nhập cùng các
thành viên khác và có được bước đi bền vững cho mình.
Văn hoá doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của DN
nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Có thể nói, VHDN là một tài sản vô hình,
một vũ khí cạnh tranh sắc bén của nhiều DN. Một nền VH tốt sẽ giúp gắn kết các
thành viên trong DN; tăng độ chắc chắn và giảm bớt những rủi ro trong kinh doanh;
điều phối và kiểm soát các hoạt động của DN; khơi dậy niềm tự hào DN và thúc
đẩy khả năng làm việc, sáng tạo của các nhân viên. Nói tóm lại, VHDN là chìa khoá
cho sự phát triển và trường tồn của các DN. Chính vì thế, xây dựng và phát triển
VHDN đang trở thành một xu hướng lớn trên thế giới, và được nâng lên tầm chiến
lược trong nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh.
Trong khi đó, ở Việt Nam, VHDN vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ.
Thực tế cho thấy, hầu hết các DN nước ta vẫn chưa có sự nhận thức đúng đắn về
VHDN, chưa thấy được sức mạnh của VHDN như một lợi thế cạnh tranh vững
chắc cho DN. Do đó, không những không đáp ứng được VH kinh doanh của các bạn
hàng nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam còn bị chính những vật cản vô hình
của một VHDN thiếu hoàn thiện đẩy vào thế bị động ngay trên thị trường nội địa.
Từ những lập luận trên, em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Một số
giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần thương mại và
Sản
xuất TPC”, với hy vọng sẽ nâng cao hiểu biết cho mình và DN về VHDN và tầm
quan trọng của VHDN để từ đó có những nhận thức mới và đầu tư thích đáng cho
việc xây dựng và phát triển VHDN trong tiến trình hội nhập. Có như vậy, năng lực
cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC nói riêng và các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung mới được nâng cao, uy tín và vị thế của Việt
Nam ngày càng được củng cố trên trường quốc tế.

MỤC
LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1. Văn hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2. Văn hóa doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.1. Cấp độ một (Biểu tượng trực quan): Các quá trình và cấu trúc hữu hình . . . 4
1.2.2. Cấp độ hai (Biểu tượng phi trực quan): Các giá trị được tuyên bố và
những quan niệm chung
12
1.3. Vai trò của nâng cao văn hóa doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.1. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp là cơ sở để doanh nghiệp phát triển bền
vững15
1.3.2. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp là điều kiện tiền đề để doanh nghiệp thực
hiện sứ mệnh của mình
16
1.3.3. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo nên nét riêng cho doanh nghiệp, giúp
phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác
16
1.3.4. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo nên lực hướng tâm chung cho toàn
doanh nghiệp
17
1.3.5. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế . . . . . 17
1.3.6. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo sức cạnh tranh trên thị trường . . . . . . . . . . . 17
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng văn hóa doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG
TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TPC…………………………………..24
2.1…………………………………………………………………………………………………… Khá
i quát chung về Công ty Cổ phần Thƣơng mại và sản xuất TPC . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC . . . . . . . . . 24
2.1.2. L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty ị ử ể ủ Cổ phần Thương mại và Sản
xuất TPC
24
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản
xuất TPC
26
2.1.4. Tình hình lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC . . . . . 31
2.1.5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương
mại
và Sản xuất TPC…………………………………………………………………………………………….

2.2. Th c tr ng văn hóa doanh nghi p trong Công ty ự ạ ệ Cổ phần Thƣơng mại và
Sản xuất TPC………………………………………………………………………………………………..33
2.2.1. Những yếu tố ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần
Thương mại và Sản xuất TPC
33
2.2.2……………………………………………………………………………………………………………….T
hực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất
TPC 35
2.3. Đánh giá chung về những kết quả và tồn tại trong hoạt động văn hóa
doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Sản xuất TPC……………….58
2.3.1. Những kết quả về văn hóa doanh nghiệp mà Công ty đã đạt được………….58
2.3.2. Những tồn tại trong hoạt động văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần
Thương mại và Sản xuất TPC
59
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH
NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TPC….61
3.1. Định hƣớng phát triển văn hóa doanh nghiệp…………………………………………61
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ
phần Thƣơng mại và Sản xuất TPC……………………………………………………………..62
3.2.1. Căn cứ đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ
phần Thương mại và Sản xuất TPC
62
3.2.2. Nội dung giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần
Thương mại và Sản xuất TPC
63
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About duy

Check Also

Tài liệu vận hành và quản trị eTimeGold

Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu vận hành và quản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright