Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, 2019, HOT!

Luận văn: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành chính sách công với đề tài cụ thể là: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU .
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
 • 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
 • 5 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
 • 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
 • 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
 • 7. Kết cấu của luận văn
 • Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 • 1.1. Một số vấn đề về cơ sở lý luận về tạo việc làm, thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
 • 1.2. Kinh nghiệm ở một số địa phương về thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
 • Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • 2.1. Khái quát về tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Đông Anh
 • 2.2. Khái quát về tình hình thu hồi đất nông nghiệp của huyện Đông Anh từ năm 2010 đến nay
 • 2.3. Phân tích thực trạng thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • 2.4. Đánh giá thực trạng thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH
 • 3.1. Quan điểm của Đảng về tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp
 • 3.2. Phương hướng tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • 3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

 • BCĐ Ban chỉ đạo
 • CNH Công nghiệp hóa
 • CP Chính phủ
 • ĐTH Đô thị hóa
 • HĐH Hiện đại hóa
 • HĐND Hội đồng nhân dân
 • LĐ –TB & XH Lao động – Thương binh và Xã hội
 • NHNN Ngân hàng Nhà nước
 • NXB Nhà xuất bản
 • ODA Nguồn viện trợ phát triển chính thức
 • SWOT Phương pháp nghiên cứu SWOT
 • TTg Thủ tướng
 • TW Trung ương
 • TT Thông tư
 • UBND Ủy ban nhân dân
 • QĐ Quyết định
 • FDI Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

DANH MỤC BẢNG BIỂU trong luận văn: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Bảng Nội dung

 • Bảng 2.1.3 Tình hình nguồn lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2011 – 2015
 • Bảng 2.2.1 Cơ cấu sử dụng đất năm 2015 của huyện Đông Anh
 • Bảng 2.2.2 Danh sách các dự án thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn từ năm 2010 đến 2016
 • Bảng 2.4.1 So sánh tỷ lệ cơ cấu việc làm trước và sau khi bị thu hồi đất ở huyện Đông Anh năm 2015

Một số hình ảnh về luận văn: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sĩ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Luận văn thạc sĩ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Luận văn thạc sĩ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Luận văn thạc sĩ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Luận văn thạc sĩ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Lời nói đầu luận văn thạc sĩ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Vấn đề lao động và việc làm nói chung, việc làm cho người lao động ở nông thôn nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đã và đang được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm phát huy tối đa nội lực của lao động ở khu vực này. Hệ thống cơ chế, chính sách về lao động, việc làm được chú trọng, phù hợp với cơ chế thị trường và từng bước hội nhập với thị trường lao động quốc tế. Các văn bản quản lý nhà nước về lao động, việc làm được bổ sung ngày càng hoàn thiện. Nhiều luật mới ra ời và đi vào thực tiễn đời sống như Luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã hội và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra hành lang pháp lý về tạo việc làm ở nông thôn. Đồng thời, các chương trình mục tiêu về việc làm được triển khai như: Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ; Chương trình xây dựng và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao và các chương trình, dự án trọng điểm kinh tế – xã hội được thực hiện, góp phần giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống của người lao động , phát triển khu vực nông thôn. Huyện Đông Anh nằm ở phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, với nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong những năm qua huyện Đông Anh phát triển kinh tế nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đồng thời đã thu hút được nhiều dự án lớn, có giá trị đầu tư cao, giải quyết một số lượng lớn về việc làm cho người lao động, từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác giải quyết việc làm luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm. Từ năm 2010 đến nay có trên 150 dự án được triển khai thực hiện ở huyện Đông Anh với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 1.700 ha, số hộ bị thu hồi đất trên 21.000 hộ, số lao động bị ảnh hưởng do thu hồi trên 26.000 lao động. Trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục đón nhận các dự án của Trung ương và Thành phố. Thực tế hiện nay, việc chuyển quỹ đất nông nghiệp sang các mục đích sử dụng khác ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động bị thu hồi đất.Chính vì vậy, lực lượng lao động trong lĩnh vực này cần được quan tâm tạo việc làm, đảm bảo đời sống của người dân, đồng thời giải quyết ổn thoả tâm lý của người lao động sau khi thu hổi đất, đây là vấn đề cấp thiết cần giải pháp thực hiện. Xuất phát từ lý do trên với mong muốn góp phần nhỏ vào việc giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra trên địa bàn huyện Đông Anh nên tác giả chọn đề tài: “Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 50000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright