Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, 2019, HOT!

Luận văn: Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, 2019, HOT!

Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu tới bạn đọc đề tài luận văn ngành luật với đề tài “Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” Chúc các bạn có được tài liệu luận văn hữu ích cho công việc nghiên cứu của mình.

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, hoặc các bạn liên hệ qua SDT/ZALO 0932091562 để được hỗ trợ

 1. Tính cấp thiết của đề tài

BĐG là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, BĐG đồng thời vừa là mục tiêu vừa là cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội ổn định và đồng thuận, phát triển bền vững đất nước. Trên phương diện pháp luật, BĐG hiện nay ở nước ta đã trở thành một chế định quan trọng và là nguyên tắc Hiến định (Khoản 1, Điều 26, Hiến pháp năm 2013), đây là cơ sở để tiếp tục thể chế hóa trong văn bản quy phạm pháp luật. Điều 4 Luật Bình đẳng giới năm 2006, “mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”. Cho đến nay, nước ta đã có một hệ thống văn bản pháp luật khá đầy đủ, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến BĐG trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, phòng chống hành vi xâm phạm đến quyền BĐG như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Luật Bình đẳng giới và một số luật khác cũng như các văn bản dưới luật có liên quan…Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, mang đến không ít sự bất công, thiệt thòi như: chế độ bảo hiểm, chế độ thai sản, một số chế tài pháp luật chưa nghiêm đối với những hành vi vi phạm quyền, nhân phẩm phụ nữ, quyền trẻ em…Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung thực hiện pháp luật về BĐG không chỉ là yêu cầu của các nhà nghiên cứu mà còn là nhu cầu thiết thực của từng công dân trong xã hội. Đối với tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện pháp luật về BĐG thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định như: nhận thức của các cấp ủy, chính 2 quyền về giới, BĐG, về phụ nữ và công tác phụ nữ được nâng lên rõ rệt; các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm; vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG được đẩy mạnh; công tác phối hợp liên ngành được chú trọng góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về BĐG đã đề ra. Bên cạnh đó, công tác này cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: Tỷ lệ cán bộ nữ cơ cấu trong các cấp ủy đảng, HĐND, UBND, tham gia lãnh đạo, quản lý tại các địa phương, sở, ban, ngành, cán bộ khoa học nữ tuy có tăng qua từng năm nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ nữ còn nhiều bất cập, nguồn cán bộ nữ còn thiếu; trình độ, năng lực, sự phấn đấu vươn lên của một bộ phận cán bộ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; chưa hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại thôn, tổ dân phố; khoảng cách về giới vẫn còn hạn chế, việc tiếp cận các dịch vụ trong lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm chưa cao; lao động nữ không được đào tạo nghề chiểm tỷ lệ cao; tỷ lệ chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường còn thấp…[31, tr11]. Xuất phát từ quan điểm của Đảng, yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả pháp luật về BĐG và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết nói chung và tại địa phương tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, bản thân nhận thấy cần có những nghiên cứu chuyên sâu, mang tính hệ thống vấn đề này tại địa phương để tìm ra giải pháp tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu BĐG tại địa phương, xuất phát từ lý do đó tôi chọn đề tài: “Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”, làm luận văn thạc sỹ luật học chuyên ngành luật hiến pháp – hành chính là có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.

 1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Vấn đề BĐG và pháp luật về BĐG là nội dung được nhiều nhà khoa học quan tâm, đi sâu nghiên cứu được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau như: triết học, chính sách công, xã hội học, luật học…Theo tìm hiểu bước đầu của tác giả, đã có một số công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận văn, tiêu biểu là các công trình:

– Trần Thị Quốc Khánh (2012), Luận án tiến sỹ Luật học, “Hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam”. Công trình đã đề cập đến những vấn đề lý luận như: giới, BĐG, pháp luật về BĐG, đặc điểm của pháp luật BĐG và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu về pháp luật về BĐG một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về BĐG từ năm 1992 đến 2012 trên các phương diện kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số quan điểm, giải pháp thực hiện pháp luật BĐG ở Việt Nam.

– Lê Thị Hằng (2012), Luận văn thạc sỹ luật học, “Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay”, đã đề cập đến thực trạng thực hiện pháp luật BĐG ở Việt Nam, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về BĐG và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đưa ra kiến nghị và giải pháp chủ yếu để hoàn thiện pháp luật bảo BĐG ở Việt Nam hiện nay.

– Lê Thị Thu Hường (2016), Luận văn thạc sỹ luật học,“Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”. Đã đề cập đến một số vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật về BĐG. Đánh giá thực trạng pháp luật về BĐG tại thành phố Đà Nẵng trên các phương diện thành tựu, hạn chế. Trên cơ sở đó, đã đề xuất một số giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về BĐG tại thành phố Đà Nẵng.

– Trịnh Đình Thể, (2007), “Suy nghĩ về bình đẳng giới dưới góc nhìn pháp luật”, NXB Tư pháp, công trình đã tập trung đi sâu nghiên cứu chủ trương BĐG của Đảng ta, bình đẳng dưới góc độ pháp luật, thực tiễn tư pháp 4 đã áp dụng để góp phần bảo đảm quyền BĐG, từ đó tác giả rút ra một số vấn đề về việc thực hiện chính sách BĐG qua thực tiễn.

– Dương Thị Ngọc Lan (2013), Luận văn luật học, “Hoàn thiện pháp luật về quyền lao động nữ ở Việt Nam hiện nay”. Đã tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật lao động nữ, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế, những kẽ hở của pháp luật lao động nữ và tìm ra giải pháp hoàn thiện pháp luật góp phần thực hiện BĐG về lao động nữ ở Việt Nam.

– Nguyễn Thanh Hiền, “Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giới ở Việt Nam”, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dungphapluat.aspx? ItemID=327, đã đánh giá, thực hiện BĐG trên thực tế là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp không chỉ riêng một lĩnh vực nào mà nó đi liền với nhiều bức xúc của xã hội. Trên có sở đó, đưa ra một số quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền BĐG ở Việt Nam.

– Phạm Thi Lê Dung (2017), Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công, “Thực hiện chính sách bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”. Đã đề cập đến những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách BĐG tại Việt Nam, đánh giá việc thực hiện chính sách BĐG tại tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện chính sách BĐG ở tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu về BĐG trên nội dung và khía cạnh khác nhau như: Nguyễn Thị Báo (2003), “Quyền bình đẳng của phụ nữ trong sự nghiệp và cuộc sống”, Tạp chí Lý luận chính trị; Lê Thi (2011); Đề tài khoa học (2007), “Những vấn đề lý luận cơ bản về giới và kinh nghiệm giải quyết vấn đề giới ở một số nước” của Viện gia đình và giới – Viện khoa học xã hội Việt Nam do Ngô Thị Tuấn Dung làm chủ nhiệm; Sách “Vài nét bàn về việc thực thi công bằng, dân chủ và bình đẳng nam nữ ở Việt Nam hiện nay” của Lê Thi; Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh (2008), “Bình đẳng giới ở Việt Nam”, Nxb Khoa học xã hội; Bài viết “Thông điệp bình đẳng – Bất bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế được đề cập trên truyền  thông đại chúng” của Phạm Võ Quỳnh Hạnh trên tạp chí giáo dục lý luận (2016); Bài viết, “Kinh nghiệm bình đẳng giới ở một số nước trên thế giới” của Hà Thị Thùy Dương trên tạp chí Tổ chức nhà nước (2015); Bài viết “Giải pháp tăng cường tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử” của Minh Anh trên tạp chí Xây dựng Đảng (2016); Bài viết “Đảm bảo bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” của Phạm Võ Quỳnh Hạnh, trên tạp chính Lịch sử Đảng (2016); Bài viết “Bình đẳng giới ở Việt Nam qua các Chỉ số trong báo cáo phát triển con người” của Vũ Thị Thanh, trên tạp chí Nghiên cứu con người (2015)…

Như vậy, vấn đề BĐG và thực hiện pháp luật về BĐG đã có nhiều công trình nghiên cứu ở những khía cạnh khác nhau, mức độ khác nhau. Các công trình nghiên cứu, đã cơ bản đã khái quát được các vấn đề lý luận liên quan đến thực hiện pháp luật về BĐG, đánh giá việc thực hiện pháp luật về BĐG ở phạm vi rộng, hẹp khác nhau, nội dụng khác nhau hoặc gắn với địa phương cụ thể và điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả pháp luật về BĐG. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào đề cập đến thực hiện pháp luật về BĐG dưới góc độ luật học tại tỉnh Quảng Ngãi, cũng như chưa có công trình nghiên cứu về thực hiện pháp luật về BĐG có những điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng. Các vấn đề lý luận đã được các công trình nghiên cứu làm rõ sẽ được tác giả tiếp tục kế thừa có chọn lọc, việc đánh giá thực hiện pháp luật về BĐG trong phạm vi rộng hẹp, nội dung cụ thể, các kiến nghị, giải pháp là cơ sở quan trong để tác giả tham khảo, định hướng nghiên cứu. Việc tiếp tục có những nghiên cứu mang tính hệ thống, khoa học về thực hiện pháp luật về BĐG tại địa phương, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị thực hiện có hiệu quả pháp luật về vấn đề này trong thời gian đến là không trùng lặp với các công trình đã công bố và có ý ngĩa lý luận và thực tiễn.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về BĐG, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện pháp luật về BĐG tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về BĐG và thực hiện pháp luật về BĐG.

– Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về BĐG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua.

– Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện pháp luật về BĐG tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và yêu cầu đổi mới hiện nay.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc thực hiện pháp luật về BĐG và một số vấn đề có liên quan đến thực hiện pháp luật về BĐG.

 4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Về không gian: Luận văn tập trung vào hoạt động thực hiện pháp luật về BĐG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Phạm vi về thời gian: Các dữ liệu nghiên cứu từ năm 2007 đến 2017.

 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn

5.1. Cơ sở lý luận

Nghiên cứu trên cơ sở của phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật, về cải cách tư pháp.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu và sử dụng ở mức độ khác nhau trong những nội dung khác nhau như:

Phương pháp phân tích –  tổng hợp; phương pháp luật học so sánh; phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình, khảo sát thực tiễn; phương pháp chuyên gia; phương pháp lịch sử.

 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực hiện pháp luật về BĐG. Nhận thức được những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện pháp luật về BĐG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật về BĐG trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến. Bên cạnh đó, luận văn còn là nguồn tham khảo cho các nhà quản lý, các cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến BĐG và pháp luật về BĐG và những ai quan tâm đến vấn đề này.

 1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật trong thực hiện pháp luật về bình đẳng giới
 • Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
 • Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi.

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế

Danh sách Đề Tài báo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – …

7 Bình luận

 1. juventus mercato

  Mình thấy bài này rất hay, ko biết làm cách nào để tải bài này vậy bạn

 2. f c real madrid

  Mình thấy bài này rất hay, ko biết làm cách nào để tải bài này vậy bạn

 3. cristiano ronaldo live

  Mình thấy bài này rất hay, ko biết làm cách nào để tải bài này vậy bạn

 4. bài này em thấy rất hay, và phù hợp với bài lv em đang làm, làm sao em có thể tải bài này về đc ạ

 5. em muốn mua bài này ạ, bài này em thấy rất hay nhưng làm sao để tải bài này ạ

 6. Hi bạn, mình cần bài luận văn này bạn hỗ trợ giúp mình để lấy bài này nhé.

 7. em thấy bài lv này rất hay, ad share cho em bài này nha em đang cần ạ

error: Content is protected !!