Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình”

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục
 • Danh mục các bảng
 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • 1.1.Tổng quan về xây dựng nông thôn mới.
 • 1.1.1. Sự cần thiết xây dựng nông thôn mới.
 • 1.1.2. Mục đích của xây dựng nông thôn mới:
 • 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng nông thôn mới
 • 1.1.4. Tiêu chí xác định chuẩn về nông thôn mới.
 • 1.1.5. Vai trò của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển kinh tế xã hội
 • 1.2. Quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới.
 • 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới.
 • 1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới.
 • 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương.
 • 1.3.1 Kinh nghiệm về quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố trạch.
 • 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh.
 • 1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Minh Hóa: .
 • Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH..
 • 2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tác động xây dựng nông thôn mới ở Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên.
 • 2.1.2 Đặc điểm xã hội
 • 2.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • 2.2.1. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2016.
 • 2.2.2. Những thành tựu đạt được.
 • 2.2.3. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.
 • 2.3 Thực trạng quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • 2.3.1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chương trình xây dựng nông thôn mới
 • 2.3.2 Điểm mạnh cần phát huy.
 • 2.3.3 Hạn chế cần khắc phục.
 • 2.3.4 Nguyên nhân của những hạn chế:
 • Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
 • 3.1. Định hướng chung.
 • 3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước:
 • 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện năng lực quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới cho các xã ở địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • 3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách về chương trình xây dựng nông thôn mới
 • 3.2.2. Nhóm giải pháp đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới
 • 3.2.3 Nhóm giải pháp tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
 • 3.2.4 Nhóm giải pháp phân bổ và huy động nguồn lực, thu hút đầu tư đầu tư cho xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện
 • 3.2.5 Nhóm giải pháp thúc đẩy dân chủ ở cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
 • 3.2.6 Nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch và quản lý theo quy hoạch trong thực hiện nông thôn mới
 • 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các đề án, dự án thực hiện xây dựng nông thôn mới
 • 3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới.
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 • UBND – Ủy Ban Nhân Dân;
 • NQ/CP – Nghị quyết/ chính phủ;
 • NQ/TW – Nghị Quyết/ TW;
 • QĐ – TTg – Quyết định – Thủ tướng;
 • NTM – Nông thôn mới;

DANH MỤC BẢNG BIỂU trong luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 • Bảng 2.1.Kết quả xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí.

Một số hình ảnh về luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ :Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành trung ương khóa X, Đảng ta đã khẳng định: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân về sự nghiệp phát triển nông thôn lại được khẳng định tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng năm 2011, đó là: “Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân”. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trở thành vấn đề cấp thiết với tất cả các địa phương kể từ khi Nghị quyết số 26-NQ/TW Ngày 5 tháng 8 năm 2008 ra đời, nghị quyết đã nêu một cách toàn diện quan điểm của Đảng ta về mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời đại mới là phải xây dựng nông thôn mới. Chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai trên diện rộng ở tất cả các tỉnh thành cả nước, Hướng đến mục tiêu là hiện đại hóa ngành nông nghiệp, thay đổi cuộc sống của người nông dân và diện mạo của các vùng nông thôn. Bởi vậy xây dựng nông thôn mới là một chủ trương hết sức có ý nghĩa và có tầm quan trọng đối với Việt Nam để có thể thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn phát triển mới. Đối với huyện miền núi Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, là một trong 62 huyện nghèo của cả nớưc đang thụ hưởng chương trình 30a của chính phủ, chủ trương xây dựng nông thôn mới đem lại nhiều sự kỳ vọng để phát triển, hiện đại hóa nền nông nghiệp, nông thôn và thay đổi cuộc sống của người nông dân trên địa bàn huyện. Vì thế chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới hết sức quan trọng tác động đến sự thành bại của chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Minh Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình, là một trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước (Theo Nghị quyết 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của chính phủ). Toàn huyện có 15 xã và 1 thị trấn với diện tích tự nhiên là 1.410 km2. Dân số trên 49.000 người, trong đó, dân số ở độ tuổi lao động trên 27.000 người. Minh Hoá có dân tộc Kinh chiếm đa số và các dân tộc ít người Bru – Vân Kiều, Chứt với 6.500 người, tập trung ở các xã biên giới (Dân Hoá, Trọng Hoá, Thượng Hoá và Hoá Sơn). Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế – xã hội cũng như đời sống của nhân dân còn rất nhiều thiếu thốn khó khăn. Các xã trên địa bàn huyện đều là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, có điều kiện kinh tế nghèo nàn, kỷ thuật sản xuất còn thấp và lạc hậu, chưa được quy hoạch tổng thể, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện, mặt bằng kinh tế xã hội còn hết sức khó khăn. Cũng bởi những đặc trưng đó, mà xây dựng nông thôn mới được triển khai đem lại niềm hi vọng về diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn nơi đây. Chương trình nông thôn mới được triển khai rộng rãi trên địa bàn 15 xã của huyện Minh Hóa từ năm 2011. Tuy nhiên cho đến nay, những kết quả đạt được từ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện, cả huyện đến cuối năm 2016 thì chỉ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới đó là xã Quy Hóa. Quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn , chậm trể, một số xã chưa thực sự tập trung thực hiện chương trình, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình còn chưa quyết liệt, phần đa các xã số tiêu chí đạt được còn thấp, đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn yếu về năng lực chuyên môn, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình. Hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới vì thế còn chưa cao, còn nhiều tồn tại hạn chế.Với những lý do trên tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” để làm đề tài luận văn nghiên cứu của mình.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ. “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bìđề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!