Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình

Đề cương luận văn thạc sĩ : Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI .
 • 1.1. Tổng quan quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .
 • 1.1.1. Một số khái niệm có liên quan đến xây dựng nông mới và quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới. .
 • 1.1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.1.3. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .
 • 1.2. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.2.1. Chủ thể của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .
 • 1.2.2. Nội dung của quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .
 • 1.3. Các nhân tố tác động đến quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.3.1. Nhận thức của của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.3.2. Vai trò quản lý và năng lực của bộ máy chính quyền các cấp .
 • 1.3.3. Sự tham gia chủ động, tích cực của người dân nông thôn
 • 1.3.4. Hệ thống chính sách và huy động nguồn lực
 • 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương và bài học rút ra cho huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương
 • 1.4.2. Bài học rút ra cho huyện Bố Trạch về quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới .
 • Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH .
 • 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện Bố Trạch tác động đến quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và cơ cấu hành chính .
 • 2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội của huyện Bố Trạch giai đoạn 2012-2016 tác động đến quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 2.2. Thực trạng kết quả quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ..
 • 2.2.1. Công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.2. Tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện điều hành, quản lý về xây dựng nông thôn mới .
 • 2.2.3. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới .
 • 2.2.4. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.5. Quản lý thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới .
 • 2.2.6. Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới.
 • 2.3. Đánh giá chung việc thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới .
 • 2.3.1. Kết quả đạt được .
 • 2.3.2. Hạn chế .
 • 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế
 • Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH,TỈNH QUẢNG BÌNH
 • 3.1. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020
 • 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • 3.2.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 3.2.2. Củng cố tổ chức bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và thực hiện điều hành, quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 3.2.3. Rà soát, bổ sung và quản lý quy hoạch
 • 3.2.4. Đổi mới phương thức huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 • 3.2.5. Tăng cường đầu tư, xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới .
 • 3.2.6. Chú trọng kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá việc thực hiện xây dựng nông thôn mới
 • 3.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình .
 • 3.3.1. Đối với Trung ương
 • 3.3.2. Đối với Địa phương .
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC SỐ LIỆU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

TÊN VIẾT TẮT           TÊN TIẾNG VIỆT

 • BCĐ CNH – HĐH GTNT Ban chỉ đạo Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Giao thông nông thôn
 • HĐND HTX HVHC KT- XH LĐNT MTQG Hội đồng nhân dân Hợp tác xã Học viện hành chính Kinh tế xã hội Lao động nông thôn Mục tiêu quốc gia
 • MTTQ Mặt trận tổ quốc
 • NN&PTNN Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • NQ Nghị quyết
 • NTM Nông thôn mới
 • NSNN Ngân sách nhà nước
 • Nxb Nhà xuất bản
 • QLNN Quản lý nhà nước
 • THT Tổ hợp tác
 • TW Trung ương
 • UBND Ủy ban nhân dân
 • XDNTM Xây dựng nông thôn mới
 • VHTT Văn hoá thông tin
 • VP Văn phòng
 • XHH Xã hội học

DANH MỤC BIỂU ĐỒ trong luận văn: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Biểu đồ 1: Hiểu biết về chương trình xây dựng NTM
 • Biểu đồ 2: Hình thức đóng góp khi tham gia xây dựng NTM .
 • Biểu đồ 3: Nhận thức về mục tiêu, chủ thể xây dựng NTM của người dân
 • Biểu đồ 4: Nhận thức về mục tiêu xây dựng nông thôn mới của cán bộ xã
 • Biểu đồ 5: Nhận thức về chủ thể xây dựng NTM của cán bộ xã
 • Biểu đồ 6: So sách trình độ chuyên môn của cán bộ huyện, xã.
 • Biểu đồ 7: So sách trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của cán bộ xã
 • Biểu đồ 8: Đánh giá hoạt động tập huấn về xây dựng NTM
 • Biểu 09: Mức độ hài lòng của người dân về kết quả XDNTM

Một số hình ảnh về đề tài: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lời nói đầu luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đại hội VI năm 1986 của Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Đảng ta đã xác định lại vị trí và vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, trong đó xác định cần phải xây dựng thành công nông thôn mới là một trong những yếu tố có tính quyết định đối với việc ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Quán triệt Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung Ương lần thứ VII (khóa X) ra Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 đã nêu một cách toàn diện quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn không phải chỉ là nhiệm vụ của nông dân, ở khu vực nông thôn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng nông thôn mới là “xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại ở nông thôn; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới”.
Thực hiện đường lối của Đảng, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008, ban hành một chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là: “xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ”. Qua hơn 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nước ta đã đạt được một số kết quả nổi bật: 56,5% số xã đạt tiêu chí thu nhập (mức thu nhập bình quân/đầu người vùng nông thôn là 24,6 triệu đồng/năm, tăng khoảng 1,9 lần so với năm 2010); 85,5% số xã đạt tiêu chí việc làm; tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 20112015 (giảm bình quân 2%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,97% cuối năm 2011 xuống còn 38,2% cuối năm 2013; 32,59% cuối năm 2014, bình quân giảm trên 5%/năm. Đặc biệt bộ mặt nông thôn thay đổi khá rõ nét, chuyển đổi sản xuất theo hướng đa dạng hóa, đời sống nhân dân được nâng cao, giảm thiểu khoảng cách nông thôn và thành thị… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó tại nhiều địa phương đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế nhất là vấn đề quản lý nhà nước về thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương chạy theo thành tích nhằm về đích sớm, xây dựng nông thôn mới không gắn với phát triển bền vững. Các giải pháp thiếu tính đồng bộ trong quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch, tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực…đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực trong quá trình thực hiện chương trình như: Chỉ chú trọng vào tiêu chí xây dựng cơ bản mà thiếu quan tâm, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về môi trường, văn hoá, các tiêu chí mềm; vay trước vốn để đầu tư xây dựng cơ bản dẫn đến nợ đọng cao, không có khả năng chi trả, chưa tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất; chưa phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới dẫn đến không phát huy được hết sức dân, sức mạnh tập thể; cán bộ thực thi nhiệm vụ không nắm hết chủ trương chính sách của nhà nước nên làm sai trái, vi phạm pháp luật… Chính sự yếu kém trong quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới như đã nêu trên, đã để lại những ảnh hưởng nặng nề, giảm đi ý nghĩa tích cực của chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này. Huyện Bố Trạch, là một huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình sau hơn 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhiều làng quê đã thực sự khởi sắc, làm mới được 249 km giao thông nông thôn, thực hiện được 45 lớp đào tạo nghề, nhân rộng được hơn 30 mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển 32 trang trại sản xuất. Có hơn 7.588 hộ tự nguyện hiến tài sản, có giá trị trên 20.451 triệu đồng và có hơn 5.489 hộ hiến đất với tổng số tiền trên 14.254 triệu đồng. Đạt được 12,46 tiêu chí/xã, có 7/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ những kết quả đó, đời sống của nhân dân được thay đổi căn bản và bền vững. Tuy nhiên, cũng như tình trạng chung của cả nước, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại nhiều hạn chế đó là công tác chỉ đạo, điều hành của một số ban chỉ đạo, ban quản lý cấp xã, thôn ở huyện vẫn chưa thực sự khoa học, còn nhiều lúng túng. Một số xã còn chạy theo thành tích để về đích đạt chuẩn nông thôn mới sớm, đã gây ra những gánh nặng nợ đọng về xây dựng cơ bản, xây dựng hạ tầng; chưa chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất; kết cấu hạ tầng tuy được nâng lên nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; công tác duy tu bảo dưỡng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nên các công trình vẫn có tình trạng xuống cấp nhanh, nhất là sau các đợt thiên tai, lũ lụt; vai trò của người dân không được đề cao trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, việc vận dụng các nguồn lực còn hạn chế, chủ yếu trông chờ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn lực trong dân chưa được chú trọng… Những yếu kém trên do nhiều nguyên nhân, song cơ bản nhất là vai trò quản lý nhà nước chưa được đề cao. Các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới mang tính phong trào, thiếu định hướng chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, nhiều vấn đề bất cập đã xẫy ra như chất lượng các công trình đầu tư thấp, dàn trãi; huy động vốn bừa bải, chỉ chú trọng đến đầu tư hạ tầng, chưa chú trọng mục tiêu tổng thể… Thực trạng đó chưa được điều tra, đánh giá một cách nghiêm túc để có những giải pháp chấn chĩnh, nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Xuất phát từ những hạn chế trên tại địa phương, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ với mong muốn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch trong những năm đến

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ. “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bìnhđề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!