Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minhnhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang phụ bìa
 • Lời cảm ơn
 • Lời cam đoan
 • Mục lục
 • Danh mục các chữ viết tắt
 • Danh mục các bảng
 • Danh mục các biểu đồ
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Tình hình nghiên cứu đề tài
 • 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 • 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
 • 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
 • 7. Kết cấu của luận văn
 • CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
 • 1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 1.1.1. Khái niệm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).
 • 1.1.2. Tầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 1.2. Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 1.2.1. Khái niệm Quản lý nhà nước (QLNN) về ATVSTP
 • 1.2.2. Sự cần thiết quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
 • 1.2.4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm ở cấp huyện
 • 1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
 • 1.3. Một số quan điểm và kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 1.3.1. Kinh nghiệm QLNN về ATVSTP của một số nước trên thế giới
 • 1.3.2. Kinh nghiệm QLNN về ATVSTP trong nước
 • 1.3.3. Bài học kinh nghiệm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Bình Chánh
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • 2.1. Tổng quan về huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên
 • 2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội
 • 2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội
 • 2.2. Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Bình Chánh
 • 2.3.1. Chính sách, pháp luật chung của Nhà nước và công tác chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Bình Chánh .
 • 2.3.2. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động QLNN về ATVSTP
 • 2.3.3. Nguồn lực phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm
 • 2.3.4. Hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về ATVSTP
 • 2.3.5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bình Chánh
 • 2.4. Đánh giá chung về hoạt động Quản lý nhà nước về ATVSTP trên địa  bàn huyện Bình Chánh
 • 2.4.1. Những mặt làm được
 • 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế
 • 2.4.3. Nguyên nhân
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • 3.1. Quan điểm, định hướng quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.1.1. Quan điểm chỉ đạo về an toàn vệ sinh thực phẩm của nước ta
 • 3.1.2. Định hướng, mục tiêu quản lý nhà nước về ATVSTP của huyện Bình Chánh
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về ATVSTP tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh .
 • 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành, bộ máy quản lý đối với hoạt động QLNN về ATVSTP.
 • 3.2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý về ATVSTP
 • 3.2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến văn bản pháp luật về ATVSTP.
 • 3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSTP, xử lý vi phạm về ATVSTP.
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Đối với Trung ương
 • 3.3.2. Đối với địa phương
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Ký hiệu Nguyên nghĩa

 • ATTP An toàn thực phẩm
 • ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm
 • AVA  Cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và Thú y Singapore
 • CB, CC Cán bộ, công chức
 • FAO Tổ chức lương nông thế giới
 • NĐTP Ngộ độc thực phẩm
 • QLNN Quản lý nhà nước
 • UBND Ủy ban nhân dân
 • UBMTTQVN Ủy ban mặt trận tô quốc Việt Nam
 • WHO Tổ chức Y tế thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG trong luận văn: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 • Bảng 2.1 Đánh giá của cơ sở và người tiêu dùng về thực trạng ATVSTP tại huyện Bình Chánh
 • Bảng 2.2 Tổng hợp số lượng cán bộ làm công tác QLNN về ATVSTP tại huyện Bình Chánh
 • Bảng 2.3 Trình độ chuyên môn của lực lượng QLNN về ATVSTP huyện Bình Chánh
 • Bảng 2.4 Tình hình tập huấn kiến thức về ATVSTP tại huyện Bình Chánh, giai đoạn 2011-2016
 • Bảng 2.5 Nguồn lực tài chính phục vụ công tác QLNN về ATVSTP huyện Bình Chánh năm 2011-2016
 • Bảng 2.6 Tình hình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSTP huyện Bình Chánh giai đoạn 2011-2015
 • Bảng 2.7 Đánh giá mức độ xử lý vi phạm về ATVSTP huyện Bình Chánh

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ trong luận văn: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 •  Hình 2.1. Mức độ trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác QLNN về ATVSTP huyện Bình Chánh
 • Hình 2.2. Tình hình thanh tra, kiểm tra ATVSTP huyện Bình Chánh từ năm 2011 đến năm 2016 (cấp Huyện)
 • Hình 2.3. Tình hình kiểm tra ATVSTP huyện Bình Chánh từ năm 2011 đến năm 2016 (cấp xã)
 • Hình 2.4. Tình hình vi phạm về ATVSTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ năm 2011 đến năm 2016 (cấp huyện)
 • Hình 2.5. Tình hình vi phạm về ATVSTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ năm 2011 đến năm 2016 (cấp xã)
 • Hình 2.6. Hình thức xử lý hành vi vi phạm về ATVSTP của cơ sở từ năm 2011 đến năm 2016
 • Hình 2.7. Đánh giá tình hình chấp hành xử lý vi phạm về ATVSTP của cơ sở
 • Hình 2.8. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đối với hoạt động QLNN về ATVSTP
 • Sơ đồ 1. Qui trình thanh tra

Một số hình ảnh về luận văn:Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề vô cùng cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Thực phẩm vệ sinh, an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Bên cạnh đó, thực phẩm không an toàn sẽ dẫn đến ngộ độc thực phẩm, gây ra bệnh tật, thiệt hại lớn về kinh tế và là gánh nặng cho xã hội. Mặt khác, an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đang bước vào thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa. Điều này mang lại cơ hội để phát triển cho các doanh nghiệp trong nước, nhưng cũng đặt ra thách thức to lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam: sự cạnh tranh về chất lượng, giá cả và khả năng cung cấp dịch vụ,… đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Bên cạnh đó, “văn hóa tiêu dùng” rất khắc khe và phát triển ở tất cả các nước trên thế giới, nhu cầu tiêu dùng của họ không những đòi hỏi về tính hữu dụng, bền, đẹp của sản phẩm mà còn đòi hỏi sản phẩm phải “sạch”. Tiêu chuẩn “sạch” có vai trò hết sức quan trọng vì nó không chỉ thể hiện nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn thể hiện trình độ văn minh trong sản xuất – tiêu dùng. Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm ngày càng được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả nhất định. Nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm bước đầu có chuyển biến. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Bộ máy tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương đang được kiện toàn, thực hiện phân công, phân cấp, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, an toàn vệ sinh thực phẩm trong cả nước nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang là mối lo của các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân. Gần đây, nhiều sự việc liên tục xảy ra xoay quanh vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm như: sử dụng hóa chất cấm trong nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, việc sản xuất sản phẩm kém chất lượng hoặc quy trình chế biến không đảm bảo,… đã gây ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và tiêu dùng. Ở Việt Nam, theo tài liệu của Cục an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, số lượng các vụ ngộ độc thực phẩm cũng như số người bị nhiễm độc thực phẩm còn khá cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra gần 30 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, làm trên 1.386 người bị ngộ độc, trong đó có 2 trường hợp tử vong [34]. Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị nhiễm vi sinh vật, cùng với đó là một số trường hợp bị ngộ độc do hấp thụ phải hóa chất tồn dư trong thực phẩm. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, số vụ ngộ độc thực phẩm còn khá cao, tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Số vụ ngộ độc chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016 đã có 5 vụ với 248 người mắc và ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ngày 12 tháng 5 năm 2016 cho rằng đang tồn tại vấn đề trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm khi mà tất cả các vụ ngộ độc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đều do cơ sở cung cấp suất ăn sẵn gây ra [26]. Ngộ độc thực phẩm đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng,…Đây là vấn đề rất quan tâm của chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế. Riêng đối với huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay trên địa bàn huyện Bình Chánh đã xảy ra 03 trường hợp ngộ độc thực phẩm với 157/365 người bị ngộ độc[19]. Đồng với, với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, phần lớn là dân nhập cư, số lượng các cơ sở kinh doanh, ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, căn tin, thức ăn đường phố…. ngày càng nhiều, ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của
một bộ phận người dân vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Điều đó tạo ra cho chính quyền huyện Bình Chánh nhiều thách thức trong công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra ATVSTP tại huyện Bình Chánh còn bộc lộ nhiều yếu kém, vấn đề chỉ đạo điều hành chưa khả thi, đầu tƣ trang thiết bị, cơ sở vật chất còn hạn hẹp, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ và niềm tin của người dân đối với cơ quan QLNN về ATVSTP chưa cao. Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp để công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng hiệu quả.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!