Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế, 2019, HOT!

Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng với đề tài cụ thể là: “Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế”. Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: “Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế” , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.

Đề cương của luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế

 • Trang
 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
 • 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .
 • 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn .
 • 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn .
 • 7. Kết cấu của luận văn
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .
 • 1.1. Tổng quan về chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Nội dung và đặc điểm của chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN
 • 1.1.3. Vai trò của chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN .
 • 1.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .
 • 1.2.1. Khái niệm .
 • 1.2.2. Nguyên tắc quản lý và cấp phát vốn đầu tư XDCB từ NSNN
 • 1.2.3. Nội dung quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN .
 • 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ĐTXDCB từ NSNN .
 • 1.3. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN có hiệu quả
 • 1.3.1. Kinh nghiệm trong nước
 • 1.3.2. Kinh nghiệm ngoài nước .
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ GIAI ĐOẠN 2012-2016 .
 • 2.1. Tổng quan về đại học huế .
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đại học huế
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ..
 • 2.1.4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên
 • 2.1.5. Tình hình trang bị cơ sở vật chất và đầu tư XDCB .
 • 2.2. Thực trạng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Đại học huế giai đoạn 2012-2016 .
 • 2.2.1. Cơ sở pháp lý và bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN
 • 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Đại Học Huế giai đoạn 2012-2016 ..
 • 2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Đại Học Huế
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân .
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
 • 3.1. Định hướng trong công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của Đại Học Huế .
 • 3.1.1. Quan điểm về chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN giai đoạn 2016- 2020
 • 3.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại Học Huế
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại đại học huế .
 • 3.2.1. Hoàn thiện khâu phân bổ và lập kế hoạch
 • 3.2.2. Tổ chức công tác nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình
 • 3.2.3. Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án XDCB hoàn thành
 • 3.2.5. Công khai hoá quy trình quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN .
 • 3.2.6. Tăng cường hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan quản lý nhà nước ở Đại Học Huế đối với quá trình quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN .
 • 3.2.7. Tổ chức hợp lý bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN của Đại Học Huế
 • 3.2.8. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Đối với Nhà nước
 • 3.3.2. Đối với Bộ tài chính .
 • 3.3.3. Đối với Bộ giáo dục và đào tạo
 • 3.3.4. Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT của luận văn thạc sỹ: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế

 • CSVC Cơ sở Vật chất
 • DAĐT Dự án đầu tư
 • ĐHH Đại học Huế
 • GD&ĐT Giáo dục & Đào tạo
 • KHTC Kế hoạch Tài chính
 • KTXH Kinh tế xã hội
 • KBNN Kho bạc nhà nước
 • NSNN Ngân sách nhà nước
 • VĐT Vốn đầu tư
 • XDCB Xây dựng cơ bản

DANH MỤC CÁC BẢNG cuả luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế

Số hiệu bảng        Tên bảng

 • Bảng 1.1 Mức tạm ứng của các gói thầu xây lắp 20
 • Bảng 1.2 Thời điểm bắt đầu thu hồi tạm ứng  Bảng 1.3 Thời hạn quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
 • Bảng 2.1 Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Huế giai đoạn 2012-2016
 • Bảng 2.2 Tình hình cơ sở vật chất của Đại học Huế giai đoạn 2012-2016
 • Bảng 2.3 Số liệu chi NSNN cho đầu tư XDCB giai đoạn 2012-2016
 • Bảng 2.4 Bảng kế hoạch vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2012-2016
 • Bảng 2.5 Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu xây dựng tại Đại học Huế giai đoạn 2012 – 2016

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ của đề tài luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế

Số hiệu sơ đồ
Tên sơ đồ

 • Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Đại học Huế
 • Sơ đồ 2.2. Mô hình hóa bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN ở Đại học Huế
 • Biểu đồ 2.1 Cơ cấu chi NSNN cho đầu tư XDCB giai đoạn 2012-2016 tại Đại học Huế
 • Biểu đồ 2.2 Cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2012-2016 tại Đại học Huế
 • Biểu đồ 2.3 Cơ cấu thanh toán vốn đầu tư XDCB tại Đại học Huế giai đoạn 2012 – 2016

Một số hình ảnh về luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế

Lời mở đầu của luận văn:Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế

Hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những vấn đề then chốt nhất trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước. Trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển thì nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, đóng vai trò chủ lực, làm nền tảng cho các hoạt động đầu tư của đất nước nói chung và đầu tư của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hằng năm Nhà nước ta dành trên hàng chục ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản; không chỉ tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần đắc lực cho việc thực hiện những vấn đề xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Đại học Huế là một trong những Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực. Để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ thì trong thời gian qua Đại học Huế đã triển khai những dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Với điều kiện hiện nay, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước còn hạn chế thì việc quản lý, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư là một vấn đề cấp bách đặt ra cho Ban lãnh đạo Đại học Huế. Các cán bộ, cơ quan quản lý đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước nên Đại học Huế đã đạt những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển giáo dục và kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế do những nguyên nhân khác nhau từ hệ thống các văn bản pháp quy chưa được đồng bộ, các nguyên nhân khách quan, việc triển khai ở cơ sở còn lúng túng, lực lượng cán bộ chuyên môn quản lý đầu tư chưa nhiều, dẫn đến tình trạng còn nhiều sai phạm trong quản lý, hiệu quả đầu tư chưa cao.
Từ những cơ sở trên, cần phải quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, đây là vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn. Là cán bộ công tác trong ngành tài chính tại đơn vị thuộc Đại học Huế, với những kiến thức đã học của chương trình cao học tài chính ngân hàng tại Cơ sở Học viện hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, các thực tiễn đã nghiên cứu; và mong muốn tìm hiểu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận, hoàn thiện việc quản lý có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huế” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ. “Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Đại học Huếđề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!