Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam, nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam

 • ĐƯQT: Điều ước quốc tế
 • FDI: Foreign Direct Investment (Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài)
 • FTA: Free Trade Agreement (Hiệp Định Thương Mại Tự Do)
 • FTC: Ủy ban Ngoại thương
 • GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch)
 • GDP: Gross Domestic Product (Tổng Sản Phẩm Quốc Nội)
 • QLNN: Quản lý Nhà nước
 • TBT: Agreement on Technical Barriers to Trade (Hiệp định về các Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại)
 • UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hiệp quốc)
 • WTO: World Trade Organization (Tổ Chức Thương Mại Thế Giới)
 • XHCN: Xã Hội Chủ Nghĩa

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI THƯƠNG
 • 1.1. Tổng quan quản lý nhà nước về ngoại thương .
 • 1.1.1. Khái niệm ngoại thương
 • 1.1.2. Tầm quan trọng của ngoại thương .
 • 1.1.3 Khái niệm và phương pháp quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 1.1.4. Nhiệm vụ và nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 1.2. Nội dung quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 1.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về ngoại thương.
 • 1.2.3. Sử dụng các công cụ thuế quan và phi thuế quan trong hoạt động ngoại thương
 • 1.2.4. Tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến ngoại thương
 • 1.2.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý ngoại thương và giải quyết tranh chấp trong ngoại thương theo thẩm quyền.
 • 1.3. Các nhân tố tác động đến quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 1.3.1. Nhân tố kinh tế- xã hội trong nước
 • 1.3.2. Các chính sách và quy định của nhà nước
 • 1.3.3. Nhân tố tài nguyên thiên nhiên và địa lý
 • 1.3.4. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế- xã hội thế giới.
 • 1.4. Kinh nghiệm các nước về quản lý nhà nước đối với ngoại thương
 • 1.4.1. Quản lý nhà nước đối với ngoại thương của Thái Lan .
 • 1.4.2. Quản lý nhà nước đối với ngoại thương của Trung Quốc
 • 1.4.3. Quản lý nhà nước đối với ngoại thương của Ấn Độ
 • 1.4.4. Quản lý nhà nước đối với ngoại thương của Hàn Quốc
 • 1.5. Bài học rút ra từ kinh nghiệm các quốc gia cho Việt Nam
 • Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI THƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 • 2.1. Khái quát về hoạt động ngoại thương của Việt Nam .
 • 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về ngoại thương từ năm 2000 đến nay
 • 2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ngoại thương .
 • 2.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về ngoại thương.
 • 2.2.3. Quản lý nhà nước về hoạt động sử dụng công cụ thuế và phi thuế quan
 • 2.2.4. Tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến ngoại thương.
 • 2.2.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý ngoại thương và giải quyết tranh chấp trong ngoại thương theo thẩm quyền.
 • 2.3. Các thành công và hạn chế trong quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 2.3.1.Những kết quả đạt được ..
 • 2.3.2. Các hạn chế và nguyên nhân
 • Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI THƯƠNG
 • 3.1. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 3.1.1. Bối cảnh và thách thức đặt ra đối với quản lý nhà nước về ngoại thương
 •  3.1.2. Các định hướng
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về ngoại thương
 • 3.2.1. Thể chế hóa các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật thông qua việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý ngoại thương
 • 3.2.2. Hoàn thiện thiết chế thực thi pháp luật về ngoại thương
 • 3.2.3. Tập trung đầu mối quản lý nhà nước về ngoại thương và chủ động trong xây dựng, ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế
 • 3.2.4. Hoàn thiện các công cụ quản lý ngoại thương
 • 3.2.5. Hoàn hiện các biện pháp xúc tiến ngoại thương .
 • 3.2.6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính
 • KẾT LUẬN .
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Một vài hình ảnh về luận văn: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam
Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam

Lời mở đầu luận văn: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục quá trình chuyển đổi sâu sắc theo hướng kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sôi động, quản lý Nhà nước đối với ngoại thương là một tất yếu. Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngoại thương đòi hỏi Nhà nước phải đổi mới phương pháp và công cụ quản lý nền kinh tế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đồng thời, việc trao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp cũng đòi hỏi Nhà nước phải giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chuyển sang hướng dẫn, điều tiết hoạt động của doanh nghiệp bằng các công cụ kinh tế. Hoạt động ngoại thương là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, là một ngành kinh tế đặc thù, là khâu giao lưu giữa kinh tế trong nước với kinh tế thế giới, gắn thị trường trong nước với thị trường nước ngoài, tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế và khai thác sao cho có hiệu quả nhất các nguồn lực của đất nước phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó cần thiết phải có sự quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngoại thương. Quản lý Nhà nước về kinh tế nói chung, đối với ngoại thương nói riêng bao gồm nhiều hình thức khác nhau là như điều tiết, khống chế, định hướng bằng pháp luật, bằng các đòn bẩy kinh tế…với tƣ cách là chủ thể của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, là đòi hỏi khách quan, là nhu cầu nội tại của nền kinh tế thị trương theo định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ quốc tế với thị trường thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và kinh tế, thì càng đòi hỏi sự quản lý của Nhà nước.
Thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương trong quá trình hội nhập quốc tế và thực hiện mô hình chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đang là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Ngoại thương là một ngành kinh tế tổng hợp, quản lý nhà nước về ngoại thương có thể tác động đến các ngành kinh tế khác, Vì vậy quản lý ngoại thương là quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đến phát triển kinh tế trong nước, và mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngoài. Tuy nhiên, mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra vô cùng sôi động và có đóng góp quyết định cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước cũng như công tác quản lý nhà nước về ngoại thương đã vừa chặt chẽ hơn, vừa thông suốt hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, song thực tiễn cho thấy chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, cần hoàn thiện, hệ thống hóa, cụ thể: – Hệ thống pháp luật hiện hành chưa thể hiện rõ ràng định hướng của Nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về ngoại thương. – Hệ thống pháp luật về quản lý ngoại thương hàng hóa còn nhiều bất cập: Chưa tập trung, tản mát và chủ yếu tồn tại ở hình thức văn bản dưới luật dẫn đến sự thiếu minh bạch, gắn kết của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương. – Bối cảnh quốc tế đã có nhiều thay đổi cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về ngoại thương. – Công tác quản lý nhà nước về ngoại thương trong bối cảnh mới còn thiếu nhiều công cụ điều tiết quan trọng, được phép theo cam kết quốc tế chưa được thể chế hóa, các công cụ hiện hành còn chưa bao quát, hiệu quả chưa cao cần được hoàn thiện, tăng cường. Chính vì vậy, một nghiên cứu toàn diện về quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý nhà nước về ngoại thương nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về ngọai thương là một yêu cầu cấp thiết.

 

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Quản lí nhà nước về ngoại thương ở Việt Nam  ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 50000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Thực thi chính sách tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright