Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Luận văn: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng với đề tài cụ thể là: “Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình“. Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: “Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.

Đề cương của đề tài luận văn: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • Trang phụ bìa
 • Lời cam đoan
 • Danh mục các từ viết tắt
 • Mục lục
 • Danh mục các bảng
 • Danh mục sơ đồ
 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH .
 • 1.1. Tổng quan về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 • 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp ngoài quốc doanh .
 • 1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò kiểm tra thuế.
 • 1.1.3. Mục tiêu, nguyên tắc, các hình thức kiểm tra thuế .
 • 1.1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra thuế
 • 1.2. Nội dung quy trình kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ..
 • 1.2.1. Khái niệm quy trình kiểm tra thuế .
 • 1.2.2. Quy trình kiểm tra thuế .
 • 1.3. Kinh nghiệm kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở một số quốc gia; một số địa phương trong nước và bài học kinh nghiệm rút ra cho Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới..
 • 1.3.1. Kinh nghiệm kiểm tra thuế ở một số nước trên thế giới .
 • 1.3.2. Kinh nghiệm kiểm tra thuế ở một số địa phương trong nước.
 • 1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .
 • Tiểu kết chương 1.
 • Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH.
 • 2.1. Khái quát tình hình kinh tế -xã hội của thành phố Đồng Hới và Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới.
 • 2.1.1. Đặc điểm kinh tế – xã hội của thành phố Đồng Hới .
 • 2.1.2. Giới thiệu về Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới .
 • 2.2. Thực trạng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới ..
 • 2.2.1. Công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế..
 • 2.2.2. Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
 • 2.2.3. Công tác tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ kiểm tra thuế.
 • 2.2.4. So sánh công tác kiểm tra thuế của Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới so với một số Chi cục khác trong tỉnh Quảng Bình
 • 2.3. Đánh giá thực trạng kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới
 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân tồn tại của kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới
 • Tiểu kết chương 2.
 • Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH.
 • 3.1. Định hướng kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
 • 3.1.1. Định hướng về kiểm tra thuế của ngành Thuế
 • 3.1.2. Định hướng kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình .
 • 3.1.3. Định hướng kiểm tra đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới .
 • 3.2.1. Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .
 • 3.2.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm tra thuế
 • 3.2.3. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu người nộp thuế phục vụ hiệu quả cho thanh tra, kiểm tra thuế.
 • 3.2.4. Hoàn thiện kỹ thuật quản lý rủi ro trong kiểm tra thuế
 • 3.2.5. Tăng cường kiểm tra về thuế theo một số lĩnh vực, chuyên đề..
 • 3.2.6. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp các ngành có liên quan trong kiểm tra thuế
 • 3.2.7. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn .
 • 3.3. Kiến nghị.
 • 3.3.1. Đối với nhà nước.
 • 3.3.2. Đối với Bộ Tài chính .
 • 3.3.3. Đối với Tổng cục Thuế.
 • 3.3.4. Đối với Cục Thuế tỉnh Quảng Bình ..
 • Tiểu kết chương 3.
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT của luận văn:Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

TT Từ viết tắt Diễn giải

 • 1 BCTC Báo cáo tài chính
 • 2 CQT Cơ quan Thuế
 • 3 DN Doanh nghiệp
 • 4 ĐTNT Đối tượng nộp thuế
 • 5 GTGT Thuế Giá trị gia tăng
 • 6 NNT Người nộp thuế
 • 7 NSNN Ngân sách Nhà nước
 • 8 QLT Quản lý thuế
 • 9 SXKD Sản xuất kinh doanh
 • 10 TNCN Thuế Thu nhập cá nhân
 • 11 TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • 12 TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt

DANH MỤC CÁC BẢNG của luận văn thạc sỹ: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • Bảng 2.1: Số lượng DN NQD phải kiểm tra hồ sơ khai thuế giai đoạn 2014 – 2016 tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới ..
 • Bảng 2.2: Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại CQT giai đoạn 2014-2016 của Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới .
 • Bảng 2.3: Tình hình hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế tại trụ sở NNT .
 • Bảng 2.4: Kết quả kiểm tra tại trụ sở NNT .
 • giai đoạn 2014 – 2016 của Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới .
 • Bảng 2.5: Bảng tổng hợp kết quả thu NSNN giai đoạn 2014-2016
 • Bảng 2.6: Số liệu kết quả kiểm tra năm 2015 tại Công ty TNHH Tân Bình
 • Bảng 2.7: Tình hình nợ thuế của NNT sau kiểm tra 2014-2016 .
 • Bảng 2.8: Số DN phải kiểm tra tại trụ sở NNT trong 3 năm 2014-2016

DANH MỤC BIỂU ĐỒ: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ số DN phải kiểm tra theo kế hoạch so với tổng số DN đang hoạt động từ năm 2014 đến năm 2016 .
 • Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ số lượng DN được kiểm tra hồ sơ khai thuế trên tổng số DN đang hoạt động của các Chi cục Thuế
 • Biểu đồ 2.3: So sánh kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở NNT ở Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, Chi cục Thuế Huyện Bố Trạch, Chi cục Thuế Huyện Quảng Trạch từ năm 2014- 2016

DANH MỤC SƠ ĐỒ: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • Sơ đồ 1.1. Quy trình kiểm tra thuế

Một số hình ảnh:

Lời mở đầu của luận văn:Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN), các quốc gia đều tồn tại phát triển trên cơ sở nguồn thu ngân sách, trong đó, thu từ thuế đóng vai trò chủ yếu và mang tính quyết định. Ngoài ra, thuế còn là một công cụ quản lý quan trọng, có hiệu lực để Nhà nước quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Phạm vi và đối tượng tác động của thuế rất rộng, liên quan đến mọi ngành, mọi cấp, mọi công dân của mỗi quốc gia và các quốc gia khác có liên quan đến lợi ích kinh tế. Có thể nói, hệ thống chính sách, pháp luật thuế Nhà nước có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, của việc bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế. Vì vậy, quản lý thuế (QLT) là hoạt động được sự quan tâm của Nhà nước nói chung và của các chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể. Trong những chức năng của QLT, kiểm tra thuế là một trong những chức năng quan trọng nhất, vì kiểm tra thuế là cách thức cơ bản để CQT phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo và xử lý kịp thời những gian lận thuế. Kiểm tra thuế cũng giúp phát hiện những bất hợp lý trong chính sách thuế và pháp luật thuế để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi nhằm phát huy tốt nhất vai trò của thuế trong việc đảm bảo số thu cho NSNN và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Bởi vậy, muốn nâng cao hiệu quả QLT, một trong những việc mà cơ quan thuế (CQT) các cấp phải làm là thường xuyên hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kiểm tra thuế. Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của kiểm tra thuế. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song kiểm tra thuế tại Chi cục vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và vẫn còn những hạn chế nhất định, cần nghiên cứu hoàn thiện để góp phần nâng cao hiệu quả QLT. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ. “Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìnhđề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế

Danh sách Đề Tài báo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!