Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Luận văn: Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: “ Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình”

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: ” Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương đề tài luận văn: Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục
 • Danh mục các bảng
 • MỞ ĐẦU .
 • Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH.
 • 1.1. Khái quát lý luận về công tác thanh tra hành chính
 • 1.1.1. Khái niệm thanh tra .
 • 1.1.2. Mục đích, ý nghĩa hoạt động thanh tra hành chính
 • 1.1.3. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước ta về công tác thanh tra
 • 1.1.4. Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra hành chính
 • 1.1.5. Phân biệt hoạt động thanh tra hành chính với các hoạt động kiểm tra, điều tra và giám sát.
 • 1.1.6. Những đặc điểm cơ bản của thanh tra hành chính .
 • 1.2. Pháp luật về thanh tra, vị trí, vai trò của công tác thanh tra hành chính.
 • 1.2.1. Pháp luật về thanh tra .
 • 1.2.2. Vị trí, vai trò của công tác thanh tra hành chính.
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh tra hành chính .
 • Kết luận Chương 1.
 • Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2016.
 • 2.1. Khái quát chung về huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình .
 • 2.2. Kết quả hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa từ khi thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 đến năm 2016. .
 • 2.2.1. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra hành chính .
 • 2.2.2. Kết quả hoạt động thanh tra hành chính từ năm 2011 – 2016.
 • 2.3. Khái quát tình hình chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Minh Hóa thông qua hoạt động thanh tra hành chính, thời gian từ năm 2011 – 2016.
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Khuyết điểm, hạn chế.
 • 2.4. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của thanh tra hành chính .
 • 2.4.1. Những khuyết điểm, hạn chế.
 • 2.4.2. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế .
 • 2.5. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện trong tình hình mới..
 • 2.6. Một số kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra hành chính . Từ thực tiễn công tác thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa năm qua có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: .
 • Kết luận Chương 2.
 • Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
 • 3.1. Một số định hướng chung về công tác thanh tra hành chính ở huyện Minh Hóa trong giai đoạn tới.
 • 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra hành chính cấp huyện
 • 3.2.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với thanh tra hành chính .
 • 3.2.2. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn thanh tra hành chính.
 • 3.2.3. Nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra hành chính.
 • 3.2.4. Nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra hành chính .
 • 3.2.5. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra hành chính.
 • 3.2.6. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Điều tra,
 • Kiểm toán và Kiểm tra Đảng các cấp.
 • Kết luận chương 3.
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO .
 • PHỤ LỤC.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT luận văn thạc sỹ:Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 • XHCN Xã hội chủ nghĩa
 • TTCP Thanh tra chính phủ
 • HĐND Hội đồng nhân dân
 • UBND Ủy ban nhân dân
 • CBCC Cán bộ công chức
 • NSNN Ngân sách nhà nước
 • KT – XH Kinh tế – Xã hội
 • UBKT Ủy ban kiểm tra

DANH MỤC CÁC BẢNG luận văn: Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 • Bảng 2.1. Bảng so sánh số lượng, chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Thanh tra huyện Minh Hóa năm 2011 và 2016
 • Bảng 2.2. Kết quả kiến nghị thu hồi và kết quả thu hồi

Dưới đây là một vài hình ảnh về đề tài: Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Lời mở đầu luận văn:Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Từ thời phong kiến, khi khái niệm thanh tra chưa được sử dụng, nhưng các triều đại Lý, Trần, Lê đã có cơ quan gọi là “Ngự sử đài” với chức năng gần giống như cơ quan Thanh tra nhà nước hiện nay và có chức “Quan ngự sử” đứng đầu Ngự sử đài. Ngự sử đài có nhiệm vụ giúp vua trong việc theo dõi, xem xét các công việc hệ trọng trong triều đình. Quan Ngự sử đời nhà Trần có quyền tiền trảm, hậu tấu và là chức quan duy nhất có quyền can gián vua. Thời Lê có hàm “Gián nghị đại phu” phong tặng cho bất cứ bề tôi nào dám nói thẳng, nói đúng sự thật, Gián nghị đại phu có quyền đề xuất ý kiến về những việc nhà vua nên làm và can gián nhà vua những việc không nên làm. Xuất phát từ nhận thức thanh tra với tư cách là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, gắn liền với quản lý nhà nước, chính vì vậy, ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh tra và đã ký Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, Điều 1 ghi: “Chính phủ sẽ lập ngay một Ban Thanh tra đặc biệt, có uỷ nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và nhân viên của các Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ”. Từ đó đến nay, công tác thanh tra luôn gắn liền với hoạt động quản lý và là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Trải qua hơn 70 năm, với nhiều tên gọi khác nhau, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra qua từng giai đoạn phát triển đất nước cũng khác nhau theo yêu cầu của hoạt động quản lý, nhưng hoạt động thanh tra nói chung, hoạt động thanh tra hành chính nói riêng luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 xác định hoạt động thanh tra của các tổ chức Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước, có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Khái niệm thanh tra được định nghĩa trong Luật Thanh tra năm 2004 dưới khái niệm thanh tra nhà nước. Luật Thanh tra năm 2010 thay thế Luật Thanh tra năm 2004 cũng đưa ra định nghĩa tương tự. Theo đó “Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này và các quy định khác của pháp luật”. Hiện nay, chúng ta đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh tra là yêu cầu bức thiết, cần được quan tâm nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, coi đó là một trong những công việc quan trọng, có tính quyết định đến kết quả của công tác cải cách hành chính ngành Thanh tra trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, công tác thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động thanh tra có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Thủ trưởng các cấp, các phòng, ban; tăng cường pháp chế; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra của huyện Minh Hóa trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; hiệu quả công tác thanh tra chưa cao, đặc biệt là việc xử lý sau thanh tra chưa triệt để. Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan dẫn đến những bất cập, hạn chế nêu trên, trong đó đáng chú ý là cơ chế, chính sách, pháp luật còn thiếu đồng bộ, chồng chéo chưa theo kịp thực tiễn; việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa nghiêm. Các tổ chức thanh tra, Đoàn thanh tra chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ được giao, việc góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách qua thanh tra chưa thể hiện rõ nét. Việc đúc rút kinh nghiệm, đề xuất cơ chế, giải pháp cũng như tăng cường nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ thanh tra đang còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, biên chế chưa ổn định. Điều kiện, phương tiện vật chất phục vụ cho hoạt động thanh tra còn thiếu, chưa đảm bảo… Do đó, với chuyên ngành Quản lý hành chính công, Mã số: 60 34 04 03, việc nghiên cứu đề tài: “ Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” là rất cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ. “Hiệu quả thanh tra hành chính – từ thực tiễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bìnhđề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!