Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, 2019, HOT!

Luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng với đề tài cụ thể là: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Namnhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

 • DANH MỤC VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG
 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • 1.1 Tổng quan về vốn kinh doanh của công ty cổ phần
 • 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh của công ty cổ phần
 • 1.1.2 Vai trò của vốn kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh
 • 1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh
 • 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty cổ phần
 • 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
 • 1.2.2 Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh .
 • 1.2.4 Phương pháp phân tích
 • 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
 • 1.3.1 Nhân tố khách quan
 • 1.3.2 Nhân tố chủ quan
 • Chương 1
 • Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 30 GIAI ĐOẠN 2013-2015
 • 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
 • 2.1.4 Những kết quả kinh doanh chủ yếu trong những năm gần đây.
 • 2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.
 • 2.2.1 Khái quát về vốn kinh doanh của Công ty
 • 2.2.2 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 • 2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • 2.2.4 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
 • 2.3 Đánh giá tổng quan về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân
 • Chương 2 .
 • Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
 • 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty
 • 3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty.
 • 3.1.2 Định hướng chung để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty
 • 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty .
 • 3.2.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy quản lý
 • 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức công tác phân tích tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty .
 • 3.2.3 Xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn kinh doanh
 • 3.2.4 Quản lý chặt chẽ chi phí
 • 3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh .
 • 3.3 Một số kiến nghị
 • 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước
 • 3.3.2. Kiến nghị với các Ngân hàng thương mại
 • 3.3.3 Kiến nghị với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 • 3.3.4 Kiến nghị với các cổ đông chi phối
 • Chương 3
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC VIẾT TẮT trong luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Các chữ viết tắt Giải nghĩa

 • LNST Lợi nhuận sau thuế
 • SXKD Sản xuất kinh doanh
 • TSCĐ Tài sản cố định
 • TSDH  Tài sản dài hạn
 • TSLĐ Tài sản lưu động
 • VCĐ Vốn cố định
 • VKD Vốn kinh doanh
 • VLĐ  Vốn lưu động

DANH MỤC BẢNG trong luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

 • Bảng 2.1: Bảng Kết quả kinh doanh năm 2013-2015
 • Bảng 2.2: Cơ cấu và sự biến động VKD của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .
 • Bảng 2.3: Cơ cấu và sự biến động nguồn VKD của Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.4: Cơ cấu và sự biến động TSDH của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.5: Tình hình mua s m, trang bị TSCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.6: Tình hình hao mòn TSCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .
 • Bảng 2.8: Cơ cấu VLĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc
 • Bảng 2.9: Cơ cấu vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.10: Hệ số khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .
 • Bảng 2.11: Cơ cấu các khoản phải thu ng n hạn của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .
 • Bảng 2.12: Tình hình công nợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .
 • Bảng 2.13: Vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền trung bình của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.14: Cơ cấu hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.15: Số vòng quay hàng tồn kho và số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.16: Hiệu suất và hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.17: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2013-2015

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ trong luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

 • Biểu đồ 2.a: Biểu đồ tài trợ VKD của Công ty Cổ phần Dịch vụ
 • đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2013
 • Biểu đồ 2.b: Biểu đồ tài trợ VKD của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2014
 • Biểu đồ 2.c: Biểu đồ tài trợ VKD của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam cuối năm 2015 Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .
 • Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy tổ chức của Công ty VECS

Một vài hình ảnh về luận văn: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Lời nói đầu luận văn thạc sĩ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải kinh doanh lãi hay cách khác là cần tối đa h a giá trị doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm các biện pháp nhằm khai thác và sử dụng một cách triệt để những nguồn lực bên trong và ngoài doanh nghiệp, đưa ra phương hướng mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện  sẵn về các nguồn như: vốn, nguồn nhân tài, vật lực… Trong những nguồn đ thì vốn là yếu tố quan trọng và vai trò mang tính quyết định đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Trong đ vốn kinh doanh là điều kiện cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện đủ phải là quản lý, sử dụng c hiệu quả nguồn vốn ấy. Vốn kinh doanh đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp là vấn đề quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững và phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp đã từng bước hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng cao thì đồng thời cũng còn không ít các doanh nghiệp lúng túng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ kéo dài, thậm chí phá sản.  nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này, nhưng nguyên nhân quan trọng là do công tác tổ chức, quản lý và sử dụng vốn của doanh. Chính vì vậy doanh nghiệp cần phải xác định được nhu cầu vốn cần thiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời c các biện pháp thích hợp để huy động và sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh của mình trong điều kiện mới. Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý khai thác trên các tuyến đường cao tốc do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Lĩnh vực đường cao tốc là một lĩnh vực kinh doanh tương đối mới nên Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam vẫn còn gặp nhiều kh khăn. Mặc dù Công ty đã c nhiều nỗ lực vượt qua kh khăn để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh chưa cao. Tình trạng đ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty không chỉ trong  hạn mà còn cả trong triển vọng phát triển dài hạn của Công ty. Xuất phát từ tình hình thực tiễn  , tác giả chọn đề tài “Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam” để khẳng định những kết quả đạt được và nghiên cứu tìm ra hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Từ  đưa ra giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và phát triển kinh doanh cho Công ty.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!