Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, 2019, HOT!

Luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC .
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
 • MỞ ĐẦU .
 • CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • 1.1. Lý luận chung về Văn phòng .
 • 1.1.1.Khái niệm
 • 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng
 • 1.1.3. Vị trí, vai trò của Văn phòng
 • 1.2. Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện
 • 1.2.1. Chức năng của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện
 • 1.2.2. Nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện
 • 1.2.3. Nguyên tắc lãnh đạo, hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện
 • 1.2.4. Quan hệ phối họp của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện với các đơn trong và ngoài cơ quan
 • 1.3. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng và yêu cầu của cải cách hành chính đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng
 • 1.3.1. Khái niệm hiệu quả
 • 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng
 • Tiểu kết chương 1
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
 • 2.1. Khái quát chung về UBND huyện Lương Tài và Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • 2.1.1. Khái quát về UBND huyện Lương Tài
 • 2.1.2. Khái quát về Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tà
 • 2.2. Thực trạng hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • 2.2.1. Thực trạng hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • 2.3.1. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện
 • 2.3.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược, chương trình công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • 2.3.3. Công tác thu thập, xử lý và cung cấp thông tin
 • 2.3.4. Công tác tổ chức hội họp
 • 2.3.5. Việc ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Văn phòng
 • 2.3.6. Mức độ đáp ứng trang thiết bị, cơ sở vật chất
 • 2.3.7. Đánh giá chung
 • Tiểu kết chương 2
 • CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG Hội ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI HIỆU QUẢ HƠN
 • 3.1. Nhóm giải pháp đối với công tác quản lý nhà nước
 • 3.1.1. Thay đổi nhận thức về Văn phòng .
 • 3.1.2. Hoàn thiện về thể chế
 • 3.2. Nhóm giải pháp đối với UBND, Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài .
 • 3.2.1. Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm việc công tác tại Văn phòng
 • 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện các hoạt dộng cụ thể của Văn phòng
 • 3.2.3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật
 • 3.2.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện
 • 3.2.5. Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
 • Tiểu kết chương 3
 • KẾT LUẬN .
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO .
 • PHỤ LỤC 01 MẪU PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT .
 • PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

 • CVP : Chánh Văn phòng
 • CV : Chuyên viên
 • CNTT : Công nghệ thông tin
 • UBND : Ủy ban nhân dân
 • HĐND : Hội đồng nhân dân
 • TT : Thông tin
 • PVP : Phó Văn phòng

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU trong luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

 • Sơ đồ 2.1. Quy trình thu thập, xử lý thông tin Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • Bảng 2.1. Bảng khảo sát đánh giá chất lượng công tác tổ chức hội họp của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài.
 • Bảng 2.2. Số lượng văn bản đến tại UBND huyện Lương Tài
 • Bảng 2.3. Số lượng văn bản đi tại UBND huyện Lương Tài
 • Bảng 2.4. Bảng khảo sát đánh giá chất lượng công tác thi đua khen thưởng Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện
 • Bảng 2.6. Bảng khảo sát số lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện
 • Bảng 2.7. Bảng khảo sát chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài
 • Bảng 2.8. Bảng khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài

Một vài hình ảnh về luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nước ta đang từng bước tiến hành cải cách nền hành chính trên các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức hành chính. Việc đổi mới và hoàn thiện phương thức tổ chức, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước giữ một vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đối với Chính phủ của mỗi quốc gia đó là cải cách hành chính để đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phát triển đó. Hiện đại hóa nền hành chính được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính Việt Nam. Cùng với cải cách hành chính của cả nước, tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính để hội nhập, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, quản lý lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp, từng bước thực hiện nền hành chính hiện đại, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm. Văn phòng HĐND và UBND có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho thường trực HĐND và UBND; tham mưu cho Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành các công việc thường xuyên; có trách nhiệm thông báo những quyết định quản lý của HĐND và UBND của huyện đến các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn. Có thể nói Văn phòng HĐND và UBND hoạt động giống như một cấp trung gian giữa các phòng ban chuyên môn, thường trực HĐND và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Chính vì vậy, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND huyện nói chung và của lãnh đạo UBND huyện nói riêng, đòi hỏi Văn phòng phải nâng cao hiệu quả hoạt động, có phương thức diều hành khoa học, biện pháp kỹ thuật thích hợp.

Thực tế hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài chưa thực sự hiệu quả, còn những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức chưa đúng về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng, phối hợp chưa tốt, sự phân công công việc còn có sự chồng chéo, bỏ trống, quy chế làm việc chưa chặt chẽ, hoạt động phục vụ nhân dân chưa được coi trọng, việc ứng dụng thông tin còn nhiều bất cập; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên còn nhiều hạn chế, bố trí một số cán bộ, công chức chưa khoa học; việc tham mưu đề xuất các giải pháp để thực hiện các chương trình, kế hoạch chưa được sâu sắc, toàn diện, thiếu sự sắc sảo, nhạy bén; việc thực hiện báo cáo chưa nghiêm, nội dung báo cáo chưa đảm bảo nội dung theo yêu cầu; việc quản lý văn bản thiếu chặt chẽ, còn để làm thất lạc nhiều văn bản, không xác định được trách nhiệm của cá nhân; còn lãng phí trong việc sử dụng tài sản công ……đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND ở huyện Lương Tài. Vì vậy, việc đánh giá một cách đầy đủ thực trạng làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lương Tài là yêu cầu cấp thiết, để hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ tốt sự lãnh đạo HĐND, UBND huyện cũng như phục vụ nhân dân. Từ những lý do trên tác giả chọn đề tài: “Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh” nghiên cứu làm luận Văn thạc sĩ Quản lý công của mình.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh  ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

error: Content is protected !!