Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Đánh giá công chức theo pháp luật Việt Nam hiện nay, 2019, HOT!

Luận văn: Đánh giá công chức theo pháp luật Việt Nam hiện nay, 2019, HOT!

Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu tới bạn đọc đề tài luận văn ngành luật với đề tài “Đánh giá công chức theo pháp luật Việt Nam hiện nay” Chúc các bạn có được tài liệu luận văn hữu ích cho công việc nghiên cứu của mình.

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, hoặc các bạn liên hệ qua SDT/ZALO 0932091562 để được hỗ trợ

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và nhận định cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu“then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để lựa chọn, sử dụng được người cán bộ tốt thì trước tiên phải làm tốt khâu đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu để thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ đúng hay sai có tác động đến công tác cán bộ theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác đánh giá cán bộ cho nên Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng, luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Nhờ đó, Đảng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đông đảo có đức, có tài để gánh vác thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng. Hội nghị Trung ương 9, khóa IX tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới công tác cán bộ, trong đó “Cần tập trung đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống các quy chế đánh giá cán bộ”. Trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể là: “Hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; ….” (khoản 4 Điều 3) Trong công tác cán bộ, việc đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức là rất quan trọng. Đánh giá chính xác cán bộ, công chức là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực mạnh mẽ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ, công chức không đúng, không chính xác có thể dẫn đến bố trí, sử dụng cán bộ, công chức một cách tùy tiện, làm mất đi động lực phấn 2 đấu của từng cá nhân, thậm chí có khi làm xáo trộn tâm lý của cả một tập thể, gây nên sự trầm lắng, trì trệ trong công việc. Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác đánh giá đối với đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã có những đổi mới về nội dung, quy trình, phương pháp đánh giá đối với công chức và nhờ đó đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đánh giá công chức vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém, đặc biệt ở nhiều cơ quan, đơn vị việc đánh giá công chức còn sơ sài, mang tính hình thức, chưa đề cao đúng mức trách nhiệm người đứng đầu, chưa đảm bảo chất lượng…. Những hạn chế trong công tác đánh giá công chức ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng chỉ rõ: “Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.” Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ngày nay đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với công tác cán bộ của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ”. Lấy yếu tố con người làm trung tâm, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng là yếu tố quyết định đến kết quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ đã quy định rất rõ, cụ thể căn cứ, nội dung và trách nhiệm đánh giá cán bộ, công chức. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác đánh giá công chức theo các quy định này trong thực tế vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đúng với pháp luật. Trong nhiều cơ quan, đơn vị, hiện nay việc đánh giá vẫn thực hiện bỏ phiếu, tiêu chí đánh giá còn chung chung, chưa gắn với vị trí việc làm của từng công chức, chưa chú trọng đến kết quả, trách nhiệm thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, vai trò người đứng đầu trong đánh giá công chức trên thực tế không phải là  người toàn quyền quyết định kết quả đánh giá, nhiều người đứng đầu các cơ quan, đơn vị… vẫn rất ngại đưa ra chính kiến nhận xét, đánh giá của mình đối với cấp dưới…. Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là “Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ;” và “Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật,…” Để thực hiện được mục tiêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Để đảm bảo tinh giản đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, thực sự khách quan và cho rằng để tinh giản đúng đối tượng cần thực hiện tốt được vấn đề mấu chốt đó là xác định vị trí việc làm và đánh giá cán bộ, công chức công bằng, khách quan Do đó, để thực hiện được yêu cầu trên, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đánh giá công chức thời gian qua và đáp ứng những đòi hỏi của nhiệm vụ quản lý trong điều kiện mới và yêu cầu hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức giai đoạn tới, cần thiết phải triển khai nghiên cứu đề tài “Đánh giá công chức theo pháp luật Việt Nam hiện nay”.

 1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Nghiên cứu về đánh giá công chức ở nước ta đã được đề cập đến trong một số công trình như:

– Trong sách “Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay” của Tô Tử Hạ do NXB Chính trị quốc gia xuất bản năm 1998 có đưa ra một số nguyên tắc và tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức. Tuy nhiên nhiều tiêu chí nêu ra vẫn còn chung chung, thiên về định tính, chú trọng về tinh thần, thái độ, khó định lượng cụ thể.[14]

– Sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức” do TS. Thang Văn Phúc và TS.Nguyễn Minh Phương chủ biên, xuất bản năm 2005. Nội dung cuốn sách có phần đề cập tương đối hệ thống về vấn đề đánh giá công chức của Việt Nam, bao gồm từ kinh nghiệm đánh giá quan lại trong thời kỳ phong kiến của nước ta cho đến việc 4 đánh giá công tác và phương pháp đánh giá cán bộ, công chức ở Việt Nam trong thời gian qua. [32]

– Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học hoàn thiện chế độ công vụ ở Việt Nam” đã đưa ra những nhận xét về cơ chế đánh giá công chức ở Việt Nam trước và sau thời điểm ra đời của Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm.

– Luận án tiến sĩ “Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế” của Ông Trần Anh Tuấn – Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ đã có những nghiên cứu xã hội học cụ thể về các quy định về đánh giá công chức. Tác giả chỉ ra rằng công tác đánh giá công chức hiện nay mới chỉ dừng ở việc đánh giá công tác hàng năm, do đó cần thiết phải hoàn thiện việc đánh giá công chức theo quy định hiện nay và chuyển dần đánh giá công chức như hiện nay sang đánh giá nguồn nhân lực công vụ, tuy nhiên đề tài chưa đi sâu phân tích cụ thể việc chuyển đó nên thực hiện như thế nào. [39]

– Đề tài khoa học cấp Bộ do TS. Hà Quang Ngọc là chủ nhiệm “Đổi mới phương pháp đánh giá công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước”, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì đã tập trung vào các giải pháp đổi mới phương pháp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với công chức hành chính nhà nước ở trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. [29]

– Luận án tiến sĩ “Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ” cuả Đào Thị Thanh Thủy – Học viện Hành chính quốc gia, đã có những nghiên cứu về chế độ đánh giá công chức ở nước ta trong mối tương quan so sánh với thựctiễn các nước tạo cơ sở cho việc áp dụng công tác đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ phù hợp với môi trường chính trị, pháp lý và văn hóa củanước ta, đồng thời đề xuất đề xuất các giải pháp và điều kiện nhằm áp dụng đánh giá công chức Việt Nam theo kết quả thực thi công vụ.[40]

Một số sách và tài liệu khác nghiên cứu về nội dung này:

– Sách “Hệ thống công vụ và xu hướng cải cách của một số nước trên thế giới” – Các tác giả Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thu Huyền, NXB Chính trị Quốc gia – 2004, có trình bày kinh nghiệm về phương pháp đánh giá công chức của một số nước trên thế giới;

– Bài viết “Về đánh giá công chức hiện nay” – TS. Hà Quang Ngọc – Phó chánh Văn phòng, Bộ Nội vụ đăng trên Tạp chí tổ chức nhà nước;

– Bài viết “Một số nội dung về nguồn nhân lực và phương pháp đánh giá nguồn nhân lực – TS. Tạ Ngọc Hải – Tạp chí tổ chức nhà nước;

– Bài viết “Hoàn thiện mô hình phân cấp trong đánh giá công chức hành chính nhà nước” – ThS. Hoàng Mai – Học viện Hành chính quốc gia đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 10/2009;

– Bài viết “Những vấn đề đặt ra đối với đánh giá công chức” – ThS. Đào Thị Thanh Thủy – Học viện Hành chính quốc gia – Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước” – Dự án Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn Chính phủ Việt Nam đến năm 2020. Các công trình nghiên cứu trên cho thấy đánh giá công chức và đổi mới công tác đánh giá công chức rất được các nhà quản lý, các nhà khoa học quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn cải cách công vụ, công chức hiện nay. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về đánh giá công chức và vấn đề đổi mới công tác đánh giá công chức trong các công trình nghiên cứu trước đây chủ yếu là tập trung vào đánh giá công chức giai đoạn trước khi có Luật Cán bộ, công chức 2008, hoặc một khía cạnh về đánh giá công chức như nghiên cứu về phương pháp đánh giá công chức (trong đề tài của TS. Hà Quang Ngọc), hoặc theo hướng tiếp cận nghiên cứu đánh giá công chức theo kết quả đầu mà chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện cơ sở lý luận và thực trạng đánh giá công chức theo pháp luật từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng phương hướng, giải pháp hoàn thiện việc đánh giá công chức theo pháp luật ở Việt Nam.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu và đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới công tác đánh giá công chức trong các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đồng thời góp phần hoàn thiện pháp luật về đánh giá công chức trong thời gian tới.

 Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đánh giá công chức.

– Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về đánh giá công chức và thực trạng công tác đánh giá công chức ở nước ta hiện nay; nghiên cứu pháp luật về đánh giá công chức và kinh nghiệm đánh giá công chức của một số nước trên thế giới từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

– Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đánh giá công chức và đổi mới công tác đánh giá công chức đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu là công tác đánh giá công chức theo pháp luật ởnước ta hiện nay.

 – Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi không gian: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu đối với công tác đánh giá công chức hiện nay, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác đánh giá công chức hành chính nhà nước trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

+ Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu của đề tài tập trung vào giai đoạn từ năm 2008 (năm ban hành Luật cán bộ, công chức) cho tới nay.

 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

– Luận án sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó vận dụng linh hoạt, tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để thấy được tiến trình hình thành, phát triển của pháp luật về đánh giá công chức ở Việt Nam

– Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu khoa học đã được sử dụng phù hợp với yêu cầu nghiên cứu từng nội dung của luận án như phương pháp phân tích, tổng hợp; luật học so sánh; thống kê, khảo sát văn bản; phương pháp quy nạp, diễn dịch. Cụ thể như sau:

+ Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố để làm rõ các nội dung, kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài, xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu của đề tài.

+ Chương 1: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, phương pháp quy nạp, diễn dịch để phân tích, luận giải, khái quát các khái niệm về đánh giá công chức theo pháp luật. Chương này cũng sử dụng phương pháp luật học so sánh để tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước về đánh giá công chức.

+ Chương 2: Sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích để hệ thống, phân tích và đánh giá về thực trạng pháp luật về đánh giá công chức và thực trạng triển khai đánh giá công chứctheo pháp luật ở nước ta.

+ Chương 3: Sử dụng phương pháp quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, phân tích để luận giải và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công chức theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

– Về lý luận, kết quả nghiên cứu của Luận văn cung cấp thêm các thông tin lý luận về đánh giá công chức theo pháp luật ở Việt Nam.

– Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn có giá trị tham khảo đối với các cơ quan có thẩm quyền trong xây dựng, hoạch định chính sách về quản lý công chức. Đề tài còn có thể là tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về công chức, công vụ.

 1. Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về đánh giá công chức
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn đánh giá công chức theo pháp luật ở Việt Nam
 • Chương 3: Phương hướng, giải pháp đổi mới pháp luật về đánh giá công chức

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

One comment

 1. Mình muốn mua tài liệu này để tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!