Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 2019, HOT!

Luận văn: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào

Từ viết tắt Giải nghĩa

 • CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân
 • CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
 • NDCM Nhân dân cách mạng
 • CNXH Chủ nghĩa xã hội
 • XHCN Xã hội chủ nghĩa
 • QLNN Quản lý Nhà nước
 • NN Nhà nước
 • CP Chính phủ
 • NGO Tổ chức phi chính phủ
 • TTg Thủ tướng
 • BCT Bộ chính trị
 • BTC Ban tổ chức
 • TWĐ Trung ương Đảng
 • CC Công chức
 • CB Cán bộ
 • VC Viên chức
 • CNH Công nghiệp hóa
 • HĐH Hiện đại hóa

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào

 • MỞ DẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến tài luận văn
 • 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 • 4 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn..
 • 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.
 • 7. Kết cấu của luận văn
 • NỘI DUNG
 • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
 • 1.1. Khái niệm
 • 1.1.1. Khái niệm công chức
 • 7 1.1.2. Khái niệm đánh giá công chức.
 • 1.2.Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp đánh giá.
 • 1.2.1. Mục tiêu đánh giá
 • 1.2.2. Nguyên tắc và phương pháp đánh giá
 • 1.3.Tiêu chí và quy trình đánh giá công chức
 • 1.3.1. Tiêu chí đánh giá
 • 1.3.2. Quy trình đánh giá
 • 1.4. Kinh nghiệm đánh giá công chức ở một số quốc gia
 • 1.4.1. Hoa Kỳ
  1.4.2. Vương quốc Anh
 • 1.4.3. Cộng hòa Pháp
 • 1.4.4. Nhật Bản
 • 1.4.5. Singapore
 • Tiểu kết chương 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TẠI BỘ NGOẠI GIAO, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
 • 2.1.Khái quát về công chức Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
 • 2.1.1. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2. Số lượng
 • 2.1.3. Độ tuổi
 • 2.2. Kết quả đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
 • 2.2.1.Về tuân thủ các quy định pháp luật về đánh giá công chức
 • 2.2.2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức
 • 2.2.3. Về năng lực, trình độ chuyên môn,nghiệp vụ
 • 2.2.4. Về tác phong, thái độ làm việc
 • 2.2.5. Về hiệu quả thực thi công vụ
 • 2.3.Nhận xét về đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • 2.3.3.Nguyên nhân của nhược điểm
 • Tiểu kết chương 2.
 • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TẠI BỘ NGOẠI GIAO, NƯỚC CHDCND LÀO
 • 3.1. Phương hướng chung
 • 3.2. Các giải pháp đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 • 3.2.1. Hoàn thiện thể chế về đánh giá công chức
 • 3.2.2. Nâng cao nhận thức, năng lực công chức tham gia thực hiện đánh giá công chức
 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức đánh giá công chức
 • 3.2.4. Cụ thể hóa những tiêu chí đánh giá
 • 3.2.5. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát trong đánh giá công chức
 • 3.3. Kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • A. PHẦN TIẾNG VIỆT
 • . B. PHẦN TIẾNG LÀO
 • PHỤ LỤC 1
 • PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Một vài hình ảnh về luận văn: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào

Luận văn thạc sĩ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Luận văn thạc sĩ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Luận văn thạc sĩ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Luận văn thạc sĩ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Luận văn thạc sĩ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào
Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào

Công cuộc cải cách hành chính từ năm 1990 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu lớn, đóng góp vào những thành công bước đầu của sự phát triển kinh tế thị trường của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Viết tắt là CHDCND Lào). Trong sự nghiệp cải cách hành chính, công chức vừa là những người trực tiếp tiến hành cải cách hành chính, lại vừa là nội dung, là đối tượng của công cuộc cải cách hành chính. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước vừa có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, vừa giác ngộ chính trị có tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ công tâm, vừa có đạo đức khi thi hành công vụ trong thời đại ngày nay, ngày càng được đặt lên một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, “Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước Lào hiện nay xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”. Có nhiều nguyên nhân tạo nên thực trạng này, mà trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ những yếu kém của đánh giá công chức trong công tác quản lý nhân sự tại mỗi cơ quan hành chính nhà nước. Cơ sở khoa học của công tác đánh giá công chức chưa được quan tâm, nhất là trong điều kiện Nhà nước có sự chuyển đổi vai trò trong nền kinh tế thị trường. Cho đến nay, ở nước CHDCND Lào vẫn chưa có một cơ chế đánh giá thích đáng với một quy trình đơn giản, hợp lý và hiệu quả. Công tác đánh giá công chức thường được thực hiện thông qua việc bình bầu theo danh hiệu (lao động tiên tiến, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua ), thi đua khen thưởng, đề bạt hay kỷ luật. Việc đánh giá thường là cảm tính, chưa khoa học và sát thực tiễn. Về thực chất công tác đánh giá chưa phản ánh đúng năng lực, trình độ công chức trong nhiều trường hợp. Việc thiếu một cơ chế đánh giá công chức thoả đáng hiện nay không có được tác dụng khuyến khích, động viên những người làm việc có hiệu quả, đồng thời đã bao che, dung túng cho sự chây lười, làm việc thiếu nghiêm túc.
Đây cũng là một lý do gây nên hiện tượng thất nghiệp trá hình trong cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay và không tạo ra cơ sở để thực thi chính sách tiền lương dựa trên tài năng và sự cống hiến. Đánh giá công chức không nghiêm túc, khoa học đã dẫn đến sự kém hiệu quả của nền hành chính Nhà nước. Đánh giá công chức là vấn đề hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm. Đánh giá chính xác công chức là một yếu tố quan trọng phát huy nội lực trong các cơ quan Nhà nước. Có thể nói, đây là một trong những khâu quan trọng nhất của công tác quản lý công chức và cũng là một khâu yếu kém cần có những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức của nước CHDCND Lào. Qua thời gian tìm hiểu thực tiễn công tác đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào, tôi đã nhận thấy có nhiều điểm bất cập cần được thay đổi trong công tác đánh giá công chức. Vì những lí do trên, tôi đã chọn đề tài “ Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Đánh giá công chức tại Bộ Ngoại giao, nước CHDCND Lào ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright