Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Luận văn: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là:Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài:Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • Lời cam đoan .
 • Lời cám ơn
 • Mục lục
 • Danh mục các từ viết tắt
 • Danh mục bảng
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG
 • 1.1 Đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của đội ngũ công chức phường
 • 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm công chức phường
 • 1.1.2 Yêu cầu chất lượng đội ngũ công chức phường
 • 1.2 Nội dung, những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường
 • 1.2.1 Nội dung chất lượng đội ngũ công chức phường
 • 1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức phường
 • 1.3 Kinh nghiệm của một số địa phương về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường
 • 1.3.1 Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước
 • 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đồng Hới
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
 • 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức cấp phường thành phố Đồng Hới
 • 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Đồng Hới
 • 2.1.2 Khái quát về đội ngũ công chức phường trên địa bàn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức phường Thành phố Đồng Hới hiện nay
 • 2.2.1 Thực trạng chất lượng của đội ngũ công chức phường Thành phố Đồng Hới
 • 2.2.2 Phân tích chất lượng của đội ngũ công chức phường Thành phố Đồng Hới qua điều tra khảo sát
 • 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức phường ở thành phố Đồng Hới
 • 2.2.4 Đánh giá chung về chất lượng của đội ngũ công chức phường thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI ĐẾN NĂM 2020
 • 3.1 Bối cảnh phát triển, yêu cầu và phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 .
 • 3.1.1 Bối cảnh phát triển
 • 3.1.2 Yêu cầu đặt ra đối với công chức phường Thành phố Đồng Hới đến năm 2020
 • 3.1.3 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường Thành phố Đồng Hới
 • 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường tại Thành phố Đồng Hới
 • 3.2.1 Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở chuẩn hóa các chức danh và xác định cơ cấu của đội ngũ CBCC phường
 • 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện hệ thống chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã, phường, thị trấn
 • 3.2.3 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ công chức phường .
 • 3.2.4 Nâng cao trách nhiệm cá nhân và tăng cường sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp trên trong việc xây dựng đội ngũ CBCC phường
 • 3.3 Một số kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • CB CC : Cán bộ công chức
 • CSVN : Cộng sản Việt Nam
 • HĐND : Hội đồng nhân dân
 • KT – XH : Kinh tế – xã hội
 • LLCT : Lý luận chính trị
 • NSNN : Ngân sách Nhà nước
 • SXKD : Sản xuất kinh doanh
 • QLNN : Quản lý nhà nước
 • QHCB : Quy hoạch cán bộ
 • TP : Thành phố
 • UBND : Ủy ban nhân dân
 • UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • XHCN : Xã hội chủ nghĩa

DANH MỤC BẢNG trong luận văn: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 • Bảng 2.1 Trình độ chuyên môn của CBCC phường thành phố Đồng Hới qua các năm 2013-2015
 • Bảng 2.2 Phẩm chất đạo đức của đội ngũ CBCC phường năm 2015
 • Bảng 2.3. Trình độ lý luận chính trị của CBCC phường năm 2013- 2015
 • Bảng 2.4 Phẩm chất chính trị của đội ngũ CBCC phường năm 2015
 • Bảng 2.5 Phẩm chất đạo đức của công chức phường thành phố Đồng Hới năm 2015 Bảng 2.6 Năng lực của đội ngũ CBCC phường năm 2015
 • Bảng 2.7 Đánh giá của người dân về khả năng làm việc của đội ngũ CBCC phường theo độ tuổi người dân năm 2015
 • Bảng 2.8 Đánh giá của người dân về khả năng làm việc của đội ngũ CBCC phường thành phố Đồng Hới theo trình độ của người dân
 • Bảng 2.9 Triển khai văn bản chỉ đạo của cơ quan Quản lý Nhà nước
 • Bảng 2.10 Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của CBCC cấp xã năm 2015
 • Bảng 2.11 Đánh giá khả năng tổ chức, tập hợp, vận động quần chúng của CBCC cấp xã theo độ tuổi người dân năm 2015
 • Bảng 2.12 Đánh giá của người dân về khả năng tổ chức, tập hợp, vận động quần chúng của CBCC phường
 • Bảng 2.13 Số lượng các lớp đã qua đào tạo, bồi dưỡng cho công chức phường từ năm 2012-2015

Một số hình ảnh về luận văn: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Luận văn thạc sĩ: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ:Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đào tạo nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực về kinh tế phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế nói riêng là một vấn đề cấp bách đang thu hút sự quan tâm và hành động của các cấp, các ngành, đặc biệt là các trường đại học và các cơ quan đào tạo ở nước. Trong thời kỳ đổi mới Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực để huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn mà nguồn lực quan trọng nhất là nguồn lực con người, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là công chức phường) ở các địa phương. Thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chương trình, chính sách phát triển nguồn nhân lực tại các địa phương trong đó đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức phường như Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006-2010; Thực tế cho thấy, phần lớn cán bộ, công chức ở cấp chính quyền cơ sở có trình độ văn hóa tiểu học và trung học cơ sở vẫn chiến tỷ lệ 24,41%, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị chủ yếu là trung cấp và sơ cấp và số chưa được đào tạo lần lượt là 48,74% và 54,82%, từ đó ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn tại đơn vị để bảo đảm phát triển KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ cơ sở ở các phường có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại mỗi địa phương. Để nghiên cứu, tìm hiểu trình độ của công chức phường trên địa bàn thành phố hiện nay như thế nào? Chất lượng công tác cho công chức phường hiện nay ra sao? Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ là gì? Xuất phát từ những vấn đề đó chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ.Chất lượng công chức các phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

2 Bình luận

 1. em muốn bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!