Chat Zalo
0932091562"
Home / Luật Giao Thông Đường Bộ / Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế – quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung)

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế – quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung)

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế – quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung)
Đồng chủ biên:
GS.TS. Chu Văn Cấp
GS.TS. Phạm Quang Phan
PGS. TS. Trần Bình Trọng
Tập thể tác giả:
GS. TS. Chu Văn Cấp
TS. Nguyễn Văn Chiển
PGS. TS. Phạm Văn Dũng
PGS. TS. Nguyễn Văn Hảo
PGS. TS. Phan Thanh Phố
GS. TS. Phạm Quang Phan
PGS. TS. Mai Hữu Thực
PGS. TS. Trần Bình Trọng
PGS. TS. Vũ Hồng Tiến
Phần mở đầu
Chương I
Đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế
chính trị Mác – Lênin
I- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác –
Lênin
1. Đối tượng của kinh tế chính trị Mác – Lênin
Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những
nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối
tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại
thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang
lĩnh vực sản xuất, nhưng lại chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp. Kinh tế chính trị tư sản
cổ điển xác định kinh tế chính trị là khoa học khảo sát về bản chất và nguyên nhân của
sự giàu có, có những phát hiện nhất định về những quy luật kinh tế chi phối nền sản
xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng lại coi các quy luật của chủ nghĩa tư bản là quy luật của
quá trình lao động nói chung của loài người, phủ định tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư
bản. Một số nhà kinh tế học hiện đại ở các nước tư bản chủ nghĩa lại tách chính trị khỏi
kinh tế, biến kinh tế chính trị thành khoa học kinh tế thuần tuý, che đậy quan hệ sản xuất tư
bản chủ nghĩa và mâu thuẫn giai cấp trong chủ nghĩa tư bản.
Quan niệm của chủ nghĩa Mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị được
thể hiện rõ trong tác phẩm Chống Đuyrinh của Ph.Ăngghen. Ph.Ăngghen đã nhấn
mạnh: “Kinh tế chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học về những quy luật chi
phối sự sản xuất và sự trao đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã hội loài người…
Những điều kiện trong đó người ta sản xuất sản phẩm và trao đổi chúng, đều thay đổi
tuỳ từng nước, và trong mỗi nước, lại thay đổi tuỳ từng thế hệ. Bởi vậy không thể có
cùng một môn kinh tế chính trị duy nhất cho tất cả mọi nước và cho tất cả mọi thời đại
lịch sử được… Vậy môn kinh tế chính trị, về thực chất là một môn khoa học có tính chất
lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay
đổi; nó nghiên cứu trước hết là những quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển của
sản xuất và của trao đổi, và chỉ sau khi nghiên cứu như thế xong xuôi rồi nó mới có thể
xác định ra một vài quy luật hoàn toàn có tính chất chung, thích dụng, nói chung, cho
sản xuất và trao đổi… Chẳng hạn như việc dùng tiền kim loại đã làm cho một loạt quy
luật phát huy tác dụng, những quy luật này có hiệu lực cho bất cứ nước nào và bất cứ
giai đoạn lịch sử nào mà tiền kim loại được dùng làm phương tiện trao đổi”1.

1. C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t. 20, tr. 207

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About thiendungdinh

Check Also

Tài liệu vận hành và quản trị eTimeGold

Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu vận hành và quản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright