Chat Zalo
0932091562"
Home / Đường lối cách mạng / Đề cương Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề cương Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề cương Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

DOWNLOAD

Sự ra đời của Đảng

– Tháng 4/1930, đồng chí Trần Phú trở về nước hoạt động và được bổ sung vào Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời của Đảng ta.

– Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 14 đến 31/10/1930.

– Hội nghị diễn ra khi cao trào cách mạng đang phát triển mạnh mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh.

– Hội nghị này đã thông qua những nội dung cơ bản sau:

+ Phân tích tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cách mạng của Đảng.

+ Đánh giá lại những nội dung cơ bản của hội nghị hợp nhất tháng 2/1930.

+ Quyết định bỏ tên Đảng Cộng Sản Việt Nam mà lấy tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương.

+ Quyết định thủ tiêu chính cương sách lược vắn tắt của Đảng. Theo hội nghị chính cương sách lược vắn tắt lúc đó đã phạm sai lầm chính trị rất nguy hiểm vì chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh

+ Hội nghị đã thảo luận và thông qua bản ”Luận cương chính trị ”do đồng chí Trần Phú soạn thảo.

  1. Nội dung cơ bản của Luận cương:

– Về mâu thuẫn xã hội: “Một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ, một bên là địa chủ phong kiến, tư bản và chủ nghĩa đế quốc”.

– Về tính chất và mục tiêu chiến lược của cách mạng Đông Dương: Lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. “Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản mà đi thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”.

– Về nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền: Đấu tranh để đánh đổ các di tích phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất; đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai mặt tranh đấu đó liên lạc mật thiết với nhau nhưng ” vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”.

– Về lực lượng của cách mạng :

+ Công nhân và nông dân là hai động lực chính của cách mạng, trong đó giai cấp công nhân là động lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng; nông dân là một động lực đông đảo và mạnh của cách mạng.

+ Tư Sản thương nghiệp thì đứng về đế quốc chống Cộng sản. Tư sản công nghiệp thì đứng về quốc gia cải lương, khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ đứng về đế quốc.

+ Trong giai cấp tiểu tư sản: bộ phận thủ công nghiệp thì do dự, thành phần thương gia thì không tán thành cách mạng, trí thức thì có xu hướng quốc gia chỉ hăng hái trong thời kì đầu, chỉ các phần tử lao khổ mới theo cách mạng mà thôi.

– Về phương pháp cách mạng: Đảng phải lãnh đạo nhân dân chuẩn bị tiến lên võ trang bạo động để giành chính quyền.

– Về mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới: cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro

Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay

Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay do Ernst &Young …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!